Νόμος 3175/03 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΔΕΣΜΗΕ ή Διαχειριστής του Συστήματος δύνανται να καταβάλλονται, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικοί και κοινοτικοί πόροι για τη χρηματοδότηση έργων και μελετών που υλοποιούνται από αυτόν.

 

Η σχετική χρηματοδότηση αφορά πράξεις ανάπτυξης της υποδομής και της λειτουργίας της εταιρείας, εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των υποδομών του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και πράξεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας προς το γενικότερο οικονομικό συμφέρον, οι οποίες μπορούν να αφορούν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας εφοδιασμού. τη συνεχή παροχή, την ποιότητα και τις τιμές, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από το νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010).

 

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται οι πράξεις που χρηματοδοτούνται, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημοσίου συμφέροντος, καθώς και ο σκοπός που δικαιολογεί την καταβολή των σχετικών ποσών, καθορίζονται ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.