Νόμος 2773/99

Ν2773/1999: Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2773/1999: Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 286/A/1999), 22-12-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Κρατική εποπτεία και γενικές αρχές

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 

Άρθρο 4: Σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 6: Πόροι - Οικονομική διαχείριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 7: Γραμματεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 8: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

 

Κεφάλαιο Γ: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Άρθρο 9: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 10: Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

Άρθρο 11: Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και προϋποθέσεις χορήγησής της

 

Κεφάλαιο Δ: Μεταφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Άρθρο 12: Η Κυριότητα του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς

Άρθρο 15: Σκοπός - Αρμοδιότητες

Άρθρο 16: Μετοχικό κεφάλαιο

Άρθρο 17: Προσωπικό

Άρθρο 18: Παραχώρηση του δικαιώματος διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς

Άρθρο 19: Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος

Άρθρο 20: Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Κεφάλαιο Ε: Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

Άρθρο 21: Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 22: Διαχείριση του Δικτύου

Άρθρο 22Α: Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου

Άρθρο 23: Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής

Άρθρο 23Α: Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε επιλέγοντες και μη επιλέγοντες πελάτες

 

Άρθρο 24: Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άρθρο 25: Επιλέγοντες Πελάτες

Άρθρο 26: Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού

Άρθρο 27: Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες

 

Κεφάλαιο Ζ: Κανονισμών αδειών - τιμολόγια - τήρηση λογαριασμών

 

Άρθρο 28: Κανονισμός Αδειών

Άρθρο 29: Γενικά τιμολόγια και διατάξεις χρέωσης

Άρθρο 30: Τήρηση λογαριασμών από κατόχους αδειών

 

Κεφάλαιο Η: Κανόνες ασφαλείας - ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

 

Άρθρο 31: Κανόνες ασφαλείας

Άρθρο 32: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 33: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Θ: Κύρωση σύμβασης ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - Υπουργού Ανάπτυξης

 

Άρθρο 34: Κύρωση σύμβασης ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - Υπουργού Ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Ι: Συμπαραγωγή και παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

 

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Μεταβατικές διατάξεις και μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε ανώνυμη εταιρεία

 

Άρθρο 42: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 43: Μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε ανώνυμη εταιρεία

Άρθρο 44: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 45: Χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων

Άρθρο 47: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 21-12-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.