Νόμος 3185/03 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ρυθμίσεις θεμάτων Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001) προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και εκπροσώπησης του Συμβουλίου, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και σε άλλα συλλογικά όργανα, που συγκροτούνται από μέλη του. Με τον Κανονισμό μπορεί να μεταβάλλεται ο οριζόμενος στην προηγούμενη παράγραφο τόπος έδρας, συνεδρίασης και λειτουργίας του Συμβουλίου.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2898/2001 αναριθμείται η παράγραφος 12 σε παράγραφο 14 και μετά την παράγραφο 11 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13, ως εξής:

 

{12. Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης δύναται, για την πραγματοποίηση των σκοπών του, να εκπονεί μελέτες και να συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών τεχνικού, οικονομικού ή νομικού περιεχομένου, πλην εκείνων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η σχετική διαδικασία καθορίζεται με Κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανάθεση στο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλων αρμοδιοτήτων, που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής του νομού Θεσσαλονίκης και των οποίων η άσκηση συνάπτεται με το επιτελούμενο από το Συμβούλιο έργο ή εξυπηρετεί τους σκοπούς του.}

 

3.α. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης προμηθεύεται μέχρι 31-12-2003 δύο ειδικά διασκευασμένα οχήματα για τη δωρεάν (άνευ κομίστρου) μετακίνηση ατόμων με κινητικά προβλήματα και λοιπών Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τα ως άνω οχήματα δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των τετρακοσίων ογδόντα οκτώ (488) λεωφορείων, που υποχρεούται να διαθέτει και κυκλοφορεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

 

β. Η έναρξη της διαδικασίας προμήθειας των ως άνω ειδικά διασκευασμένων οχημάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και γνώμη του Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, καθορίζονται οι κανόνες οργάνωσης, λειτουργίας και εξυπηρέτησης των μεταφερόμενων Ατόμων με ειδικές ανάγκες, ως και κάθε σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.