Νόμος 3185/03 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Ρυθμίσεις θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), καταργείται.

 

2. Ο αναφερόμενος στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/19-04-1999 (ΦΕΚ 416/Β/1999) απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας σε όμοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά δύο (2) έτη για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών ημερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών εσπερινής ή νυχτερινής κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων:

 

Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περίπτωσης α' ή της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.}

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995) και την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και όσοι εκμεταλλεύονται ή συν-εκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς τους, άνευ εξετάσεων εφόσον:

 

α) Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών.

 

β) Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ 302/Β/1988), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει ή αντικαθίσταται Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302/Β/1988) εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του παρόντος.}

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος 78/1988, όπως ισχύει Οι επιθεωρήσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.