Νόμος 3185/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαδικασίες χορήγησης ειδικών αδειών που βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

 

2. Οι άδειες που είναι σε ισχύ και των οποίων οι όροι αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου τροποποιούνται με απόφαση της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2668/1998.

 

3. Αιτήσεις για χορήγηση ειδικής άδειας που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος εξετάζονται, συμπληρώνονται και χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Το από 19-04-2001 Συμβόλαιο Διοίκησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ελληνικά Ταχυδρομεία εξακολουθεί να ισχύει έως τη συμβατική λήξη αυτού.

 

5. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Από τη 18-12-1998 λογίζεται ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο σκοπό του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται στο σκοπό αυτόν, με το χαρακτήρα της Υπηρεσίας Γενικού Οικονομικού Ενδιαφέροντος, υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 εδάφιο ε', καθώς και υπηρεσίες εισπράξεων και πληρωμών που παρέχονται από τον Ελληνικά Ταχυδρομεία για λογαριασμό τρίτων, όπως Δημοσίου, δημοσίων επιχειρήσεων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασφαλιστικών φορέων, καθώς και υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.