Νόμος 3185/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

 

1. Για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 4 του άρθρου 4 απαιτείται ειδική άδεια.

 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 19, οι ειδικές άδειες χορηγούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

3. Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) εβδομάδες από την υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Εφόσον οι δικαιούχοι των αδειών δεν παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έλαβαν τις άδειες για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών αυτές ανακαλούνται

 

4. Για τη χορήγηση των ειδικών αδειών υποβάλλονται τα ακόλουθα:

 

α. Αίτηση της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται:

 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα νομιμοποιητικά έγγραφα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, καθώς και τα στοιχεία όσων ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ούτε έχει παραπεμφθεί τελεσίδικα με βούλευμα για κακούργημα.

 

Επί προσωπικών εταιριών, την προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούν όλοι οι εταίροι, επί ανώνυμης δε εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα διοίκησης και ο διαχειριστής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούται η επαγγελματική ικανότητα του φυσικού προσώπου, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων που διευθύνουν την επιχείρηση, σε περίπτωση νομικού προσώπου. Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η γεωγραφική περιοχή παροχής της.
Το ταχυδρομικό δίκτυο της επιχείρησης.
Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος ή το σήμα ή άλλο διακριτικό γνώρισμα της ταχυδρομικής επιχείρησης, που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο.
Προσδιορισμός του χρόνου για τον οποίο ζητείται η ειδική άδεια.

 

β. Υποβολή του Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 18.

 

γ. Καταβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 10 τελών.

 

δ. Περιγραφή του λογιστικού συστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στο άρθρο 20.

 

ε. Ορισμό αντικλήτου στην Αθήνα.

 

στ. Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

 

5. Ειδική άδεια δεν χορηγείται:

 

α. σε όσους έχουν καταδικαστεί σε κάθειρξη ή φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών,σωματεμπορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία.

 

β. σε όσους έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, του τελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις.

 

γ. Όταν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι όροι χορήγησης της ειδικής άδειας.

 

δ. Όταν θίγεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

 

6. Η ειδική άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εκμίσθωση, η παραχώρηση χρήσης, η μεταβίβαση ή η συνεκμετάλλευση της ειδικής άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται αλλαγή στον έλεγχο της διοίκησης της ταχυδρομικής επιχείρησης. Κατ' εξαίρεση, η ειδική άδεια μπορεί να εκμισθωθεί, παραχωρηθεί η χρήση της, μεταβιβαστεί ή συν-εκμεταλλευθεί με έγκριση της Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης από την αδειοδοτημένη επιχείρηση και εφόσον πληρούνται οι όροι της ειδικής άδειας από τον δικαιοδόχο. Η μεταβίβαση ισχύει έναντι τρίτων μετά την καταχώρισή της στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.

 

7. Κάθε μεταβίβαση μετοχών, με μια ή περισσότερες πράξεις, προς ή από το ίδιο νομικό πρόσωπο, ίση ή μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου ταχυδρομικής επιχείρησης, που είναι κάτοχος ειδικής άδειας, ανακοινώνεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίησή της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να ορίζονται ανώτατα ποσοστά συμμετοχής του ίδιου προσώπου σε περισσότερες ταχυδρομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ίδια γεωγραφική αγορά, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των ποσοστών αυτών.

 

8. Με Κανονισμό, που εκδίδει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσα σε ένα (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ, ρυθμίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης, εκμίσθωσης, παραχώρησης χρήσης, μεταβίβασης, συνεκμετάλλευσης, αναστολής και ανάκλησης των ειδικών αδειών, ο τρόπος καταβολής των τελών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά τις ειδικές άδειες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.