Νόμος 3190/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2530/1997, όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), μετά τις λέξεις για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων προστίθενται οι λέξεις καθώς και για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 2919/2001.

 

2. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Τα τέλη εξελέγξεως που προβλέπονται από τις πιο πάνω διατάξεις κατατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ανάπτυξης που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Τα συγκεντρούμενα χρηματικά ποσά στον Ειδικό αυτό Λογαριασμό διατίθενται ως εξής:

 

α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό των ετήσιων ποσών του Λογαριασμού μεταφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης [Α] Φ2/919/10-07-2000 (ΦΕΚ 935/Β/2000), που εκδόθηκε σε εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2771/1999.

 

β) Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό των ετησίων εισπράξεων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών διατίθενται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων.

 

γ) Το υπόλοιπο του λογαριασμού διατίθεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο δ' στοιχείο (2) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/1978).

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος των τελών του Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη διαδικασία των ελέγχων αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.