Νόμος 3190/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1279/1982 (ΦΕΚ 108/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

1. Η διάρκεια των νέων μισθώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 4 και των ανανεούμενων μισθώσεων του άρθρου 3 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι έτη.

 

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνει τις μισθώσεις της παραγράφου 1 μέχρι μία εξαετία, κάθε φορά, από τη λήξη τους, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.}

 

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 3475/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 802/1978 (ΦΕΚ 121/Α/1978), προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως, οι δε παράγραφοι 5 και 6 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα.

 

{5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζονται και για τα νωπά κρέατα, τυποποιημένα ή μη, πλην πουλερικών, κονίκλων και θηραμάτων.

 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, με αγορανομικές διατάξεις, μπορεί να ρυθμίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διενέργεια εμπορίας, διακίνησης και διάθεσης νωπών αγροτικών προϊόντων και νωπών κρεάτων, που πραγματοποιείται εκτός των Κεντρικών Αγορών.}

 

3. Στα Διοικητικά Συμβούλια του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία συμμετέχουν επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) και στα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 406/1998 και [ΠΔ] 411/1998 αντίστοιχα και οι εξής:

 

α) ένας εκπρόσωπος του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων οπωρολαχανικών και

 

β) ένας εκπρόσωπος του πλέον αντιπροσωπευτικού συλλογικού οργάνου εμπόρων κρέατος που δραστηριοποιούνται στις Κεντρικές Αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

 

Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται από τα συλλογικά τους όργανα μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, ύστερα από πρόσκληση που απευθύνεται εγγράφως προς αυτά.

 

Τα ως άνω Διοικητικά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν νόμιμα, εφόσον παρίστανται τουλάχιστον έξι μέλη τους μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.