Νόμος 3207/03 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σύσταση στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ολυμπιακού Προξενείου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συστήνεται ειδική υπηρεσία που ονομάζεται Ολυμπιακό Προξενείο, υπαγόμενη στην Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen.

 

β. Στην αρμοδιότητα του Ολυμπιακού Προξενείου ανήκει ιδίως η σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1295/2003 του Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση του Κοινοτικού κεκτημένου, με απλοποιημένη διαδικασία, αποδοχή των αιτημάτων, ο έλεγχος των προϋποθέσεων και ο εφοδιασμός με τις απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας, προκειμένου να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα. Στο Ολυμπιακό Προξενείο θα λειτουργήσει επί 24ώρου βάσεως Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των συνόρων, προκειμένου να υπάρχει άμεση και λεπτομερής ενημέρωση για τυχόν μεταβολές ή ακυρώσεις στους καταλόγους συμμετεχόντων στους Αγώνες. Ακόμη στις αρμοδιότητες του Κέντρου Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται και η επικοινωνία με τις συνοριακές Αρχές των χωρών που εφαρμόζουν την ενισχυμένη συνεργασία Schengen για να αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα που θα ανακύπτουν κατά την είσοδο των μελών της Ολυμπιακής Οικογένειας στον ενιαίο χώρο Schengen.

 

γ. Το Ολυμπιακό Προξενείο θα εγκατασταθεί στην Αθήνα σε χώρο που θα του παραχωρηθεί στην έδρα της Οργανωτικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004 και θα στελεχωθεί από προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Για την κάλυψη των αναγκών του Ολυμπιακού Προξενείου επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών από τις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας προς την Κεντρική Υπηρεσία, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να τοποθετούνται σε αυτό και υπάλληλοι άλλων συναρμόδιων για θέματα θεωρήσεων Υπουργείων. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών θα επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, από τα οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι υπάλληλοι

 

δ. Η περίοδος λειτουργίας του Ολυμπιακού Προξενείου ορίζεται από την 01-01 έως και την 31-10-2004, οπότε και διαλύεται αυτοδικαίως.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα αναφερόμενο στην οργάνωση και λειτουργία του Ολυμπιακού Προξενείου.

 

στ. Στο προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και των άλλων Υπουργείων που στελεχώνει ή εποπτεύει το Ολυμπιακό Προξενείο καταβάλλεται μηνιαία ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών.

 

ζ. Τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, τα οποία, λόγω της ιθαγένειάς τους, υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής θεώρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 539/2001 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 081/2001 σελίδες 0001-0007, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2414/2001 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 327/2001 σελίδες 0001-0002 και τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 453/2003 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 069/2003 σελίδες 0010-0011, λαμβάνουν άδεια διαπίστευσης μόνον εφόσον τους χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1295/2003 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό Ι 183/2003 σελίδες 0001-0005, είτε ενιαία θεώρηση βραχείας παραμονής είτε θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος.

 

Αν το αίτημα για διαπίστευση απορριφθεί λόγω του ότι δε χορηγήθηκε θεώρηση εισόδου, ο αλλοδαπός μπορεί μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης να ζητήσει από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία επανεξέταση του αιτήματός του εκθέτοντας και τους σχετικούς προς τούτο λόγους. Η παραπάνω μη χορήγηση θεώρησης εισόδου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου που αναγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημεία α', δ' και ε' της Σύμβασης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας του Schengen, είτε είναι εγγεγραμμένος στους Εθνικούς Καταλόγους είτε προέκυψαν αντενδείξεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας Διαβούλευσης με τους εταίρους για τις εθνικότητες του Παραρτήματος 5Β της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Σύμβασης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας του Schengen.

 

Το αίτημα διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ολυμπιακό Προξενείο που υπάγεται στη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ύστερα από νέα αξιολόγηση του αιτήματος, σταθμίζοντας το σύνολο των παραμέτρων και εξετάζοντας τη δυνατότητα χορήγησης θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος (VΤL), διαβιβάζει την τελική του γνώμη στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποφαίνεται οριστικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

 

Η διαπίστευση χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3254/2004 (ΦΕΚ 137/Α/2004).

 

2. Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι Υπουργείων, Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που θα προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους κατά το χρόνο της προετοιμασίας και τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αποδεσμεύονται από την άσκηση των καθηκόντων της οργανικής τους θέσης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα της συμμετοχής τους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της προετοιμασίας και διενέργειας των Ολυμπιακών Αγώνων το χρονικό αυτό διάστημα παρατείνεται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από σχετικό αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Εθελοντισμού του Οργανισμού Αθήνα 2004. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης θα ρυθμιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης και ειδικότερα ο ανώτατος αριθμός των υπαλλήλων αυτών κατά υπηρεσία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την αποδέσμευση των υπαλλήλων για το διάστημα της εθελοντικής συμμετοχής τους και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Ειδικότερα προκειμένου για ξενοδοχεία, τα οποία λειτούργησαν νόμιμα στο παρελθόν, έστω και αν διέκοψαν τη λειτουργία τους για οποιονδήποτε λόγο και τα οποία θα επαναλειτουργήσουν και θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ολυμπιακής φιλοξενίας, οι απαγορεύσεις αυτές δεν ισχύουν, ακόμη και αν τα ξενοδοχεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή ειδικό διάταγμα ως περιοχές αμιγούς κατοικίας και υπερβαίνουν σε δυναμικότητα τις 20 κλίνες, υπό τον όρο ότι είχαν λειτουργήσει ως ξενοδοχεία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 2508/1997. Η παρούσα διάταξη έχει αναδρομική ισχύ.}

 

4. Παραχωρείται δωρεάν, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έκταση, η οποία αποτελείται από τμήματα των Δημοσίων Κτημάτων ΒΚ 2.493, ΒΚ 22, ΒΚ 25 και ΒΚ 168 (αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης), συνολικής έκτασης 7.555,75 m2, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στη Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, αριθμός 2. Η παραχωρούμενη έκταση καθορίζεται από το περίγραμμα του κτιρίου Θεάτρου (τέως Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου του Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και χώρου πρασίνου, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, με τα περιμετρικά στοιχεία Ρ' Σ' 2 1 Ρ' και συν-δημοσιεύθηκε με το άρθρο 80 παράγραφος 3)α του νόμου 3057/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 239/Α/2002). Η παραχώρηση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:

 

α) Το παραχωρούμενο ακίνητο είναι αναπαλλοτρίωτο και αμεταβίβαστο.

 

β) Ο εξοπλισμός του κτιρίου, η λειτουργία, η διαχείριση και η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του πέριξ αυτού χώρου γίνονται με ευθύνη και δαπάνες του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

 

γ) Το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος για οποιαδήποτε εκνίκηση του ακινήτου αυτού, ούτε για την κατάσταση τούτου γενικά ή για τα τυχόν υφιστάμενα σε αυτό βάρη ή δουλείες. Η παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο κυριότητας, που μεταγράφεται ατελώς στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

 

5. Ο περιορισμός των δεκαέξι (16) ωρών που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. δεν ισχύει για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.