Νόμος 3254/04 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις για τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3207/2003 Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 302/Α/2003), προστίθεται περίπτωση ζ' ως ακολούθως:

 

{ζ. Τα μέλη της Ολυμπιακής Οικογένειας, τα οποία, λόγω της ιθαγένειάς τους, υπόκεινται στην υποχρέωση κατοχής θεώρησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό με αριθμό 539/2001 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 081/2001 σελίδες 0001-0007, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2414/2001 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό L 327/2001 σελίδες 0001-0002 και τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 453/2003 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό L 069/2003 σελίδες 0010-0011, λαμβάνουν άδεια διαπίστευσης μόνον εφόσον τους χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1295/2003 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό Ι 183/2003 σελίδες 0001-0005, είτε ενιαία θεώρηση βραχείας παραμονής είτε θεώρηση περιορισμένης εδαφικής ισχύος.

 

Αν το αίτημα για διαπίστευση απορριφθεί λόγω του ότι δε χορηγήθηκε θεώρηση εισόδου, ο αλλοδαπός μπορεί μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης να ζητήσει από την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία επανεξέταση του αιτήματός του εκθέτοντας και τους σχετικούς προς τούτο λόγους. Η παραπάνω μη χορήγηση θεώρησης εισόδου οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος είτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου που αναγράφονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημεία α', δ' και ε' της Σύμβασης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας του Schengen, είτε είναι εγγεγραμμένος στους Εθνικούς Καταλόγους είτε προέκυψαν αντενδείξεις κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας Διαβούλευσης με τους εταίρους για τις εθνικότητες του Παραρτήματος 5Β της Κοινής Προξενικής Εγκυκλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 2 της Σύμβασης για την Εφαρμογή της Συμφωνίας του Schengen.

 

Το αίτημα διαβιβάζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ολυμπιακό Προξενείο που υπάγεται στη Γ4 Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Schengen του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ύστερα από νέα αξιολόγηση του αιτήματος, σταθμίζοντας το σύνολο των παραμέτρων και εξετάζοντας τη δυνατότητα χορήγησης θεώρησης περιορισμένης εδαφικής ισχύος (VΤL), διαβιβάζει την τελική του γνώμη στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αποφαίνεται οριστικά, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

 

Η διαπίστευση χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.