Νόμος 3219/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 2, 3 και 5 του άρθρου 9 του νόμου 2601/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται από το Δημόσιο εφάπαξ εφόσον πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης, η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας και η συμμόρφωση του επενδυτή με τους όρους υπαγωγής.

 

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας στον επενδυτή και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

 

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της επιχορήγησης σε τράπεζες για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανεισμού ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, εφόσον έχει αναληφθεί ισόποσο βραχυπρόθεσμο δάνειο.

 

5. Καταβολή της επιχορήγησης.

 

α. Το ποσό της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η οποία δημοσίευση γίνεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της, με ταυτόχρονη επιστροφή της τυχόν υποβληθείσας εγγυητικής επιστολής.

 

β. Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης όπως αυτή ισχύει

 

Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση ή χωρίς η υποβληθείσα αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ' αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείσα και η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται

 

Εάν ο φορέας της επένδυσης έχει λάβει τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή με την απόφαση ανάκλησης.

 

γ. Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης από τον φορέα της επένδυσης συγκροτείται το όργανο ελέγχου της παραγράφου 21 του άρθρου 8, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη συγκρότηση.

 

Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου.

 

δ. Έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας θεωρείται η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 

Ειδικά προκειμένου για ίδρυση ή επέκταση αλιευτικών επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας, η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω χωρίς την υποχρέωση πραγματοποίησης πωλήσεων προϊόντων.

 

ε. Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των ενισχύσεων ορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

στ. Τμήμα του ποσού της επιχορήγησης, που δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προβλεπόμενου στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης, μπορεί να καταβάλλεται εφάπαξ εφόσον υφίστανται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

(i) Έχουν συμπληρωθεί τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης υπαγωγής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

(ii) Έχει κατατεθεί από το φορέα της επένδυσης εγγυητική επιστολή τράπεζας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού μεγαλύτερου κατά δέκα τοις εκατό (10%) του καταβαλλόμενου τμήματος του ποσού της επιχορήγησης.

 

(iii) Έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 από το φορέα της επένδυσης, ότι έχουν πραγματοποιηθεί ενισχυόμενες δαπάνες που ανέρχονται τουλάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%) του επιχορηγούμενου κόστους αυτής. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση των δαπανών αυτών, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και από το λογιστή αυτής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.