Νόμος 3229/04 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Θέματα Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά του φόρου που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) επιβάλλονται, για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι 31-12-2006.

 

2. Δεν επιβάλλονται τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 σε περίπτωση ανταλλαγής ποσοστών συνιδιοκτησίας που πραγματοποιείται μεταξύ τους. Προκειμένου για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' και Β' κατηγορία του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 μειώνονται κατά ποσοστό 50% και 25% αντίστοιχα.

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν και για τη χρήση 2004 και τα ποσά του πρώτου εδαφίου αυτής προσαυξάνονται κατά ποσοστό 8%, μη εφαρμοζομένων των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του άρθρου αυτού.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων από 01-01-2004.}

 

5. Στο άρθρο 28 παράγραφος 5 περίπτωση γ' του προεδρικού διατάγματος 186/1992 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31-12-2003 οι ανωτέρω μετοχές ή συμμετοχές μπορεί να αποτιμηθούν στην τιμή κτήσης τους.}

 

6. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος παρατείνεται για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων γ' και δ' της ίδιας παραγράφου μέχρι 31-12-2008.

 

7. Ο ειδικός φόρος 30% που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1326/1983 (ΦΕΚ 19/Α/1983), μειώνεται από 01-07-2004 σε 25% και από 01-01-2005 και μετά σε 20%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.