Νόμος 2579/98 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης με την άδεια κυκλοφορίας του από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας ως εξής:

 

α) Για φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών, ποσό 400.000 δραχμές. Για νομαρχιακό φορτηγό αυτοκίνητο του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980) το πιο πάνω ποσό φόρου περιορίζεται κατά ποσοστό 50%.

 

Τα παραπάνω ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 25% από την 01-10-2010, 50% από 01-01-2011, 75% από την 01-01-2012 και δεν οφείλεται ο φόρος αυτός από 01-01-2013.

 

β) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, κατά την πρώτη μεταβίβαση, ποσό 900.000 δραχμές. Για καθεμιά από τις μετέπειτα από αυτή μεταβιβάσεις, ποσό 400.000 δραχμές. Τα ποσά αυτά μειώνονται κατά ποσοστό 15% εφόσον το αυτοκίνητο έχει ως έδρα δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό κάτω από 100.000 κατοίκους και κατά ποσοστό 25% εφόσον το αυτοκίνητο έχει ως έδρα δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους. Ως πρώτη μεταβίβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής, θεωρείται η μεταβίβαση που έγινε μετά την 01-01-1997.

 

γ) Για τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, ποσό εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές

 

δ) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο ή σε επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής ή σε κοινοπραξία ή σε κοινωνία, που είναι ενταγμένο σε Κοινό Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων και εκτελεί μεταφορές με κόμιστρο,σε:

 

α)α) Υπεραστικές επιβατικές γραμμές,αναλόγως του ύψους του μερίσματος που διανεμήθηκε για το μεταβιβαζόμενο λεωφορείο στο προηγούμενο έτος από τη μεταβίβαση, ποσό 600.000 δραχμές εφόσον το υπόψη μέρισμα δεν ήταν μεγαλύτερο από 10.000.000 δραχμές, ποσό 1.000.000 δραχμές, εφόσον το υπόψη μέρισμα ήταν πάνω από 10.000.000 και μέχρι 15.000.000 δραχμές και ποσό 1.500.000 δραχμές εφόσον το υπόψη μέρισμα υπερέβαινε τα 15.000.000 δραχμές.

 

β)β) Αστικές επιβατικές γραμμές, ποσό 500.000 δραχμές.

 

ε) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης που ανήκει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ποσό 1.000.000 δραχμές. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου, για κάθε μεταβίβαση ποσοστού δικαιώματος συνιδιοκτησίας, το αντίστοιχο ποσό φόρου επιμερίζεται ανάλογα.

 

Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 01-01-2009 μέχρι την 31-12-2009 και μέχρι την 01-12-2022 για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α/2010), με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009), με την παράγραφο 16 του άρθρου 21 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011). Για παράταση βλέπε την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 142 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018), με το άρθρο 46 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

2. Σε κάθε μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου για τη μεταβίβαση του πάγιου αυτού στοιχείου και ως εξής:

 

α) Για φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης γενικώς, ποσό 200.000 δραχμές. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του νόμου [Ν] 1591/1986 εφαρμόζονται ανάλογα και στην παρούσα περίπτωση.

 

β) Για επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, ποσό 100.000 δραχμές.

 

γ) Για τουριστικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης, αναλόγως του αριθμού των θέσεων καθήμενων επιβατών του οχήματος και των ετών κυκλοφορίας του στην Ελλάδα ως εξής:

 

δ) Για λεωφορείο δημόσιας χρήσης, που είναι ενταγμένο σε Κοινό Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων ή ανήκει σε επιχείρηση με οποιαδήποτε νομική μορφή ή κοινοπραξία ή κοινωνία, το οποίο εκτελεί ή εκτελούσε μεταφορές σε αστικές ή υπεραστικές επιβατικές γραμμές, ποσό 400.000 δραχμές. Στην περίπτωση που από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου στην Ελλάδα έχουν παρέλθει πάνω από δέκα έτη, ως πρώτου έτους λαμβανομένου του έτους της πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, το πιο πάνω ποσό μειώνεται στις 200.000 δραχμές. Για κάθε μεταβίβαση ποσοστού συνιδιοκτησίας του οχήματος, το αντίστοιχο ποσό φόρου αυτής της παραγράφου επιμερίζεται ανάλογα.

 

Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση αυτού του νόμου μέχρι 31-12-2003 και μέχρι την 01-12-2022 για τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α/2009), με την παράγραφο 16 του άρθρου 21 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με την παράγραφο 4 του άρθρου 142 του νόμου [Ν] 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α/2018), με το άρθρο 46 του νόμου 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α/2019).

 

3. Τα ποσά των φόρων των προηγούμενων παραγράφων βαρύνουν τον πωλητή και καταβάλλονται από αυτόν με την υποβολή σχετικής δήλωσης στη δημόσια οικονομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός του. Η δήλωση αυτή υπογράφεται από όλους τους συμβαλλόμενους και υποβάλλεται σε 4 αντίτυπα από τα οποία τα δύο επιστρέφονται θεωρημένα στον αγοραστή και το ένα στον πωλητή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

 

4. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων, καθώς και η καταχώρηση σε δημόσια βιβλία ή έγγραφα συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού συμφωνητικού, για δικαιοπραξία των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, καθώς και η έκδοση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου που να βεβαιώνει οτιδήποτε που να προκύπτει από αυτή τη δικαιοπραξία, χωρίς την υποβολή θεωρημένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία αντιτύπου της δήλωσης αυτού του άρθρου. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο, υπόκεινται και στο πρόστιμο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2523/1997.

 

5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, πριν από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου, ύστερα από αίτηση του πωλητή θα εκδίδουν βεβαίωση σχετικά με κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό των ποσών φόρου αυτού του άρθρου.

 

6. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτού του άρθρου, οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 383/1976, του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 588/1977, του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2119/1952, της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 697/1977, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 814/1976, του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1959/1991 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 223/1973, δεν εφαρμόζονται μόνο κατά το μέρος που αφορούν την υποχρέωση για καταβολή φόρων ή εισφοράς που προβλέπεται σε αυτές και την υποβολή της οικείας δήλωσης για την απόδοσή τους, όσον αφορά αυτοκίνητα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

 

7. Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 2238/1994 και του δεύτερου και επόμενων αυτού εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1146/1976, για μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου.

 

8. Υποθέσεις του παρόντος άρθρου που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι το χρόνο έναρξης της ισχύος των διατάξεων αυτού του άρθρου και εκκρεμούν στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κρίνονται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου εφόσον οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους που υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 90 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς και συγχρόνως καταβάλουν εφάπαξ το ποσό του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του άρθρου. Για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς υπογράφεται σχετικό πρακτικό από το προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και από το φορολογούμενο που έχει υποβάλει την οικεία δήλωση υπεραξίας ή κατά του οποίου έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από τη υποβολή της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Το πρακτικό αυτό, προκειμένου για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, διαβιβάζεται στη γραμματεία του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου για την περαίωση της δίκης. Για τις υποθέσεις που περαιώθηκαν με βάση τις διατάξεις αυτού του νόμου δεν επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση. Ποσά φόρου που βεβαιώθηκαν με βάση τη δήλωση της οικείας υπεραξίας συμψηφίζονται με τα ποσά του φόρου που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτού του άρθρου και τα τυχόν επιπλέον ποσά δεν επιστρέφονται. Για τις υποθέσεις που περαιώνονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου, τα ποσά που βεβαιώθηκαν λόγω άσκησης προσφυγής ή με βάση απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου, συμψηφίζονται με τα ποσά φόρου που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτού του άρθρου και για τυχόν επιπλέον ποσά δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η περαίωση των εκκρεμών αυτών υποθέσεων με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις φορολογίας του εισοδήματος, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο μεταβίβασης.

 

9. Τα ποσά φόρου που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα του καταβάλλοντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.