Νόμος 3232/04 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διατάξεις φορέων ελευθέρων επαγγελματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με σύμβαση, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, θα καθοριστούν οι όροι και ο τρόπος εξόφλησης από το Δημόσιο του ποσού των 235.195.890,00 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται το σύνολο των οφειλών αυτού προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και αντιστοιχεί σε 207.096.110,00 ευρώ για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος και σε 28.099.780,00 ευρώ για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων χρονικής περιόδου από 01-01-1993 μέχρι 31-12-2001 και προέρχεται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22 και 35 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).

 

2. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α/2002), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση δ' παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 11/Α/2003), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{1. δ) Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών υπάγονται τα μέλη των ομόρρυθμων εταιρειών και ετερόρρυθμων εταιρειών των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, εφόσον ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών από τη συμμετοχή τους στις εταιρείες αυτές, όπως τα εισοδήματα αυτά προκύπτουν από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, υπολογιζόμενα στο διπλάσιο, υπερβαίνουν το 500πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και κατατάσσονται από 01-01-2005 στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως ισχύει.

 

Επίσης τα μέλη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης των ανωτέρω περιοχών, των οποίων ο σκοπός συνιστά επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών, που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 5% τουλάχιστον, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος ανεξαρτήτως εισοδηματικού κριτηρίου.}

 

3. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος) περιοχής Σητείας Κρήτης, οι οποίοι έχουν υποβάλει μήνυση μέχρι 30-11-1998 ή και μεταγενέστερα βάσει δήλωσής τους, κατά οργάνων του Ταμείου για παρακράτηση και υπεξαίρεση ασφαλιστικών τους εισφορών, περιόδου μέχρι Νοεμβρίου 1995, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική

απόφαση ποινικού δικαστηρίου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής των εισφορών στις οποίες αναφέρεται η απόφαση αυτή.

 

Καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του νόμου 2676/1999, θεωρούνται, μετά την έκδοση των αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

 

Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου οργάνου του Ταμείου. Όσοι από τους παραπάνω ασφαλισμένους έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις, δικαιούνται αναπροσαρμογή του ποσού της σύνταξής τους βάσει του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται από την έναρξη της συνταξιοδότησής τους.

 

Αν δεν εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, ως προς την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του νόμου 2676/1999.

 

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος αποκτά αξίωση κατά των καταδικασθέντων οργάνων του για το ποσό των παραπάνω εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων για την ικανοποίηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των εισφορών του Ταμείου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.