Νόμος 3232/04 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διατάξεις φορέων ανεξάρτητα απασχολουμένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1539/1985 (ΦΕΚ 64/Α/1985), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α/1991) και ισχύει, προστίθεται περίπτωση δ)δ' ως ακολούθως:

 

{δ)δ) Οι ήδη συνταξιούχοι του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δικαιούνται την ανωτέρω προσαύξηση, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και καταβάλουν τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, από την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 982/1979 και μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους. Οι εισφορές υπολογίζονται ύστερα από αναλογιστική μελέτη. Η προσαύξηση αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της εξόφλησης της οφειλής.}

 

2. Η διάταξη της περίπτωσης δ' του εδαφίου 6 της παραγράφου 4 του άρθρου 59 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) καταργείται. Τα ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ) από το Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών δεν αναζητούνται, καθώς επίσης και τα ποσά που δεν έχουν αποδοθεί σε εφαρμογή της καταργούμενης περίπτωσης.

 

3. Ιατροί εργασίας, που απασχολούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985), ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και καταβάλλουν την εισφορά του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 982/1979, όπως ισχύουν.

 

Ιατροί εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1568/1985 και έχουν υπαχθεί από την πρόσληψη τους στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου, πλην του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα αυτού, εφόσον η πρόσληψη τους και η υπαγωγή τους στην ασφάλιση πραγματοποιήθηκε μέχρι και την 31-12-1992. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 3232/2004.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του νόμου 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/2011).

 

4. Στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 982/1979 η παράγραφος 2 αριθμείται ως 3 και προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής:

 

{2. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών υπάγονται υποχρεωτικά και οι πτυχιούχοι υγειονομικοί, που είναι εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες, καθώς επίσης και υγειονομικοί που είναι εταίροι ή μέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001), εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας, χωρίς αμοιβή. Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών τους αποδεικνύεται με βεβαίωση του νομικού προσώπου της εταιρείας.

 

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά:

 

α) Οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων, νοσοκομείων ή άλλων ιδρυμάτων.

β) Οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς αμοιβή.

γ) Όσοι υγειονομικοί κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αμοιβή.

δ) Οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών σε θέματα ειδικότητάς τους, εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτημένη.

ε) Όσοι έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα.

στ) Οι απασχολούμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας άνευ αμοιβής.

 

Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 76 του νόμου 2676/1999. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 982/1979, όπως ισχύουν.

 

Σε περίπτωση που οι κατά τα άνω υγειονομικοί μετέχουν σε περισσότερες από μια εταιρείες ή συντρέχει και άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος, καταβάλλουν στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών μια φορά την ανωτέρω εισφορά.

 

Οι υγειονομικοί, που εμπίπτουν στην παρούσα ρύθμιση και έχουν καταβάλλει μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα, συνεχίζουν κανονικά την ασφάλισή τους. Όσοι από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν ασφαλισθεί ως έμμισθοι, θεωρείται ότι καλώς εχώρησε η ασφάλισή τους, οι δε ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται.

 

Όσοι από τους ανωτέρω υγειονομικούς δεν έχουν ασφαλιστεί στο Ταμείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να ζητήσουν την ασφάλισή τους αναδρομικά, με αίτηση, μέσα σε προθεσμία 2 ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καταβάλλοντας τις εισφορές που ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής τους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων τελών.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1090/1980 (ΦΕΚ 263/Α/1980) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με τους ίδιους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δικαστικοί επιμελητές από την εγγραφή τους στα βιβλία ασκουμένων του οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών μπορούν να ασφαλίζονται στο Ταμείο Νομικών, στο Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και στο Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.}

 

6. Έμμισθοι ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000), μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το ανωτέρω Ταμείο με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στις περιπτώσεις όσων συνταξιοδοτούνται μόνο από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 3% για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για τους έμμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών, καθώς και για τους δικαστικούς υπαλλήλους, έμμισθους ασφαλισμένους του Ταμείου Νομικών, οι οποίοι, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στα εν λόγω Ταμεία μέχρι τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησής τους και από τα Ταμεία αυτά.

 

7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α/1993) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τους δικηγόρους, που είναι ασφαλισμένοι από 01-01-1993 και μετά στο Ταμείο Νομικών και στους οικείους κλάδους ή φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και ασθένειας, σε περίπτωση επιλογής ανώτερης της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, αφαιρούνται από την ετήσια ασφαλιστική τους εισφορά τα ποσά που καταβάλλονται με ένσημα.}

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του νόμου 2145/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν και για τους από 01-01-1993 και εφεξής ασφαλισμένους δικηγόρους στους ανωτέρω φορείς.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.