Νόμος 3242/04 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Θέματα αιρετών οργάνων και προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 10 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003), παρατείνεται ως την 31-12-2004 από τη λήξη της.

 

2. Στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμφωνίες για θέματα μονίμων υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2738/1999, καθώς επίσης και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990), συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, αντιστοίχως, οι οποίοι και τις συνυπογράφουν.

 

3. Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αθηναίων, του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Αττικής, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και των Ολυμπιακών Δήμων, που προκύπτουν από την προετοιμασία και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκειά της δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες και η οποία λήγει σε κάθε περίπτωση την 30-11-2004. Η πρόσληψη αυτή εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή της σε αορίστου χρόνου είναι, αυτοδικαίως, άκυρη.

 

4. α. Μετά τη σύσταση και λειτουργία των ταμειακών υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι Ελεγκτές Εσόδων Εξόδων (ΔΕ 14) και οι Εισπράκτορες Εσόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΔΕ 15) διατίθενται αποκλειστικώς για τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι θέσεις τους στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης, διατηρούνται ως την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών από την υπηρεσία.

 

β. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω κλάδοι εξυπηρετούσαν ομάδα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες η κατανομή τους στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, ανάλογα με τον πληθυσμό τους ή την οικονομική τους δυνατότητα, βάσει των προϋπολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών. Με την ίδια απόφαση συνιστώνται προσωρινές θέσεις στους αντίστοιχους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

γ. Οι γενικές οργανικές θέσεις των Ελεγκτών Εσόδων και Εξόδων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Εισπρακτόρων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όσες θα κενωθούν καταργούνται

 

δ. Η υπηρεσιακή κατάσταση των υπηρετούντων ρυθμίζεται από τις διατάξεις που αφορούν το λοιπό μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

5. Στο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Αττικής, του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και των Ολυμπιακών Δήμων, που ανήκει σε υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση; στο πλαίσιο της προετοιμασίας και τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, από τη δημοσίευση του παρόντος και ως την 31-10-2004 μπορεί να αυξηθούν στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες, μέχρι είκοσι (20) πέραν των δεκαέξι (16) ωρών που προβλέπονται στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.