Νόμος 2738/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 35 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 35: Προγραμματικές Συμβάσεις

 

1. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων, οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί και φορείς, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού.

 

Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, αυτό μπορεί να εκπροσωπείται και από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οποία υλοποιείται η προγραμματική σύμβαση.

 

Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων των επιμελητηρίων και των επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, των συνεταιρισμών και των ενώσεων συνεταιρισμών και των εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων.

 

2. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών που αυτή αφορά, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης.

 

Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος ή ο τρίτος στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται στάδιο διαχείρισης, εκμετάλλευσης και συντήρησής τους.

 

3. Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό, από προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.

 

4. Για την υλοποίηση των προγραμματικών συμβάσεων και στα πλαίσια των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.}

 

2. Στο άρθρο 173 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων της παραγράφου 7 του άρθρου 298 του παρόντος υποχρεούνται να επιλέξουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης από την οποία προέρχονται ή τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν.

 

Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται για τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων από 01-01-2004.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 125/Α/2003).

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η παραπάνω άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές και θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική, εργασιακή και ασφαλιστική τους σχέση.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Χορηγείται επίσης επιπλέον άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο στα μέλη του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, που έχουν την ιδιότητα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Στους δημάρχους όλων των δήμων, στους προέδρους των κοινοτήτων άνω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, καθώς και στους αντιδημάρχους δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, χορηγείται από την υπηρεσία τους η παραπάνω ειδική άδεια του άρθρου αυτού για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους.}

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/1999) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, αντί των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.}

 

7. Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2470/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 2592/1998, προκειμένου για το προσωπικό που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, γίνεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη ή, προκειμένου για το προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με απόφαση του οικείου Προέδρου.

 

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 113 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα είναι και μέλη του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος χορηγείται επιπλέον άδεια εξήντα (60) ημερών το χρόνο.}

 

9. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997, παρατείνεται για 1 ακόμη έτος.

 

10. Η προθεσμία της παραγράφου 40 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997, όπως παρατάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997, παρατείνεται δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.