Νόμος 3242/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι διοικητικές συναλλαγές που συνδέονται με την έκδοση ατομικής πράξης φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και οι οποίες αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων με τα οποία βεβαιώνονται πραγματικά περιστατικά, στοιχεία ή έννομες σχέσεις, διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ιδίως προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

 

2. Η υπηρεσία αυτή προβαίνει στην αναζήτηση ή διασταύρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις υπηρεσίες που τα κατέχουν και είναι αρμόδιες για την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν με τα κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικά μέσα τη συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την έκδοση της ατομικής πράξης. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η αναζήτηση και διασταύρωση των στοιχείων ή η αποστολή της απαιτούμενης πληροφορίας στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία δεν μπορεί να επιτευχθεί με τα προαναφερόμενα μέσα ή όταν λόγοι που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων το επιβάλλουν.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 του άρθρου 25 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003) και 1 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α/2004) εφαρμόζονται αναλόγως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 342/2002 (ΦΕΚ 284/Α/2002) και των ειδικών διατάξεων για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία για την έκδοση της πράξης απαιτείται αίτηση, η οποία, εφόσον ειδικές διατάξεις το προβλέπουν, πρέπει να συνοδεύεται από ορισμένα δικαιολογητικά που προκύπτουν από σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα βεβαιωτικά έγγραφα, και η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια για την έκδοση της πράξης υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002), ο αιτών συμπληρώνει και υπογράφει σε κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο αίτησης υπεύθυνης δήλωσης όλες τις αναγκαίες για την έκδοση της πράξης πληροφορίες. Η υπηρεσία (ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που παραλαμβάνει την αίτηση) προβαίνει υποχρεωτικά σε επαλήθευση των αναγκαίων πληροφοριών, πριν από την έκδοση της πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 13 του παρόντος άρθρου.

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή τους λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.