Νόμος 3259/04 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Σύσταση Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, με τίτλο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το παραπάνω Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων.

 

2. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στις παρακάτω οργανικές μονάδες, επιπέδου Τμήματος, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες αυτού:

 

α) Α' Τμήμα Ελέγχου

β) Β' Τμήμα Ελέγχου

γ) Γ Τμήμα Ελέγχου

δ) Δ' Τμήμα Διαδικασιών και Γραμματείας.

 

3. Οι καθ' ύλην αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης είναι ίδιες με του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1955) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 280/1997 (ΦΕΚ 203/Α/1997), το οποίο μετονομάζεται σε Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών. Τα Τμήματα Ελέγχου και το Τμήμα Διαδικασιών και Γραμματείας του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες με τις Εποπτείες Ελέγχου και το Τμήμα Διαδικασιών και Γραμματείας του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών, αντίστοιχα.

 

4. Η κατά τόπον αρμοδιότητα του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης εκτείνεται στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας, καθώς και της περιοχής της νήσου Λήμνου, ενώ του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών περιορίζεται στα όρια των λοιπών περιοχών της χώρας.

 

5. Στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης συστήνεται μία θέση Υποδιευθυντή. Ο παραπάνω Υποδιευθυντής έχει τα εξής καθήκοντα:

 

Βοηθά τον Προϊστάμενο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου στην άσκηση των καθηκόντων του και εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από αυτόν.

 

Αναπληρώνει τον Προϊστάμενο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

6. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

7. Για τους Προϊσταμένους του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων του, καθώς και για τον Υποδιευθυντή και τους ελεγκτές που στελεχώνουν το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 280/1997. Στις προβλεπόμενες θέσεις Διευθυντών του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, προστίθενται δύο (2) θέσεις για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του συνιστώμενου Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μειουμένων ισάριθμα των συνολικών θέσεων με βαθμό Δ' Α' του ίδιου κλάδου.

 

8. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του συνιστώμενου Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

9. Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρου θα λειτουργήσει με το νέο τίτλο και την περιορισμένη κατά τόπον αρμοδιότητα, που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι υφιστάμενες μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία εκκρεμείς υποθέσεις του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου, που υπάγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου και έχει αρχίσει ο έλεγχος αυτών, ολοκληρώνονται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.