Νόμος 3259/04 - Άρθρο 37

Άρθρο 37


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 78 Διαχειριστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών και Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών του νόμου 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2004 - 2005 στο άθλημα του ποδοσφαίρου, ως έναρξη αυτής θεωρείται η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Κατηγορίας.}

 

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 110 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου και διατυπώνεται ως εξής:

 

{1. Όσον αφορά τη λειτουργία της Γ' Εθνικής Κατηγορίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Οι ανερχόμενες ποδοσφαιρικές ομάδες από τη Δ' στη Γ' Εθνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2004 - 2005 και εφεξής δύνανται να επιλέγουν τη μορφή της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας ή του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών με την οποία θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Οι ανωτέρω ομάδες οφείλουν να συστήσουν Πανελλήνια Αθλητική Ένωση ή Τμήμα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος, αλλιώς αποβάλλονται από αυτό. Την απόφαση της αποβολής λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

 

Οι Πανελλήνιες Αθλητικές Ενώσεις που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας δύνανται, μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2190/1920, να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ιδρυτικού Σωματείου να αντικατασταθούν από Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις Πανελλήνιες Αθλητικές Ενώσεις.

 

Για την ασφαλιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών του Τμήματος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 89 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

 

Τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών διέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις ομάδες Α', Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας.

 

3. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 112 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα, Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ως ακολούθως:

 

{1. Τα κατ' έτος διεξαγόμενα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι:

 

α) το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας και

β) το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας.}

 

4.α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του νόμου 2725/1999 και επαναδιατυπώνεται ως κατωτέρω:

 

{1. Μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Ανώνυμων Εταιρειών καθίστανται οι Πανελλήνιες Αθλητικές Ενώσεις και τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Ποδοσφαιρικά Πρωταθλήματα Α', Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας.}

 

β. Τροποποιείται η παράγραφος 2)β του άρθρου 99 του νόμου 2725/1999 και επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Πάρεδρα μέλη είναι οι Πανελλήνιες Αθλητικές Ενώσεις και τα Τμήματα Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής Κατηγορίας.}

 

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του νόμου 2725/1999 η φράση Από την αγωνιστική περίοδο 2004 - 2005 αντικαθίσταται από τη φράση Από την αγωνιστική περίοδο 2006 2007.

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 του νόμου 2725/1999 η φράση Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001 - 2002, 2002 - 2003 και 2003 - 2004 αντικαθίσταται από τη φράση Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004 - 2005 και 2005 - 2006.

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του νόμου 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004 - 2005 και 2005 - 2006 σε κάθε Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών της Α2 Εθνικής Κατηγορίας καλαθοσφαίρισης παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσια τακτική επιχορήγηση εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.}

 

8. Προστίθεται παράγραφος 6 στο τέλος του άρθρου 115 του νόμου 2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα:

 

{6. Οι Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας δύνανται, μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2190/1920 να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ιδρυτικού Σωματείου να αντικατασταθούν από Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.