Νόμος 2725/99 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Διαχειριστικές υποχρεώσεις Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών και Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών οφείλουν να υποβάλλουν, το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, τον προ υπολογισμό εσόδων και εξόδων της νέας αγωνιστικής περιόδου ισοσκελισμένο και θεωρημένο από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

 

Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες μαζί με τον προϋπολογισμό υποχρεούνται να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ύψους ίσου με το 5% του συνόλου των προϋπολογιζόμενων εξόδων και λήξεως της ισχύος της, 6 μήνες μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

 

Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά στην καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας, που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και καταπίπτει υπέρ απαιτήσεων κατά σειρά αθλητών, προπονητών ή άλλων τρίτων που προκύπτουν από τελεσίδικες αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης οικονομικών διαφορών του άρθρου 95 του παρόντος νόμου ή άλλους εκτελεστούς τίτλους, άλλως υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000) με απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

Τα ποσό που περιέρχονται στον ως άνω ειδικό λογαριασμό διατίθενται ως επιχορήγηση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στον οικείο σύνδεσμο επαγγελματιών αθλητών ή σε μεμονωμένους εν ενεργεία ή μη αθλητές που έχουν ανάγκη βοήθειας. Το συνολικό ποσό που διατίθεται κατά το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 0,25% των εσόδων του ΠΡΟΠΟ, που κατανέμονται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού μπορεί να ορίζεται η μερική ή ολική Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική εάν τα έξοδα που προκύπτουν μετά από κάθε μεταγραφική περίοδο υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Στην περίπτωση αυτή οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες οφείλουν να υποβάλουν αμέσως, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τον αναμορφωμένο προ υπολογισμό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μαζί με συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, ύψους ίσου με το 10% της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων. Σε κόβε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής, εάν αυτό συμβεί πριν από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει μέσα σε 15 ημέρες νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, διαφορετικό το πιστοποιητικό της παραγράφου 3 του άρθρου 77Α του παρόντος νόμου ανακαλείται με απόφαση της Επιτροπής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού ο προ υπολογισμός και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή κατατίθενται 15 ημέρες μετά την έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

Το ποσοστό, βάσει του οποίου καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής ή της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής της παρούσας παραγράφου, ορίζεται, προκειμένου περί ανώνυμης αθλητικής εταιρείας της Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, σε 5% και 10%, αντίστοιχα, του προϋπολογισμού εξόδων και κατά κατώτατο όριο τις 60.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3262/2004 (ΦΕΚ 239/Α/2004) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/2012), με το άρθρο 13 του νόμου 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/2014), με το άρθρο 9 του νόμου 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017).

 

2. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών υποχρεούνται πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές τους που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τα γυμναστήρια και οι οποίες έχουν επιδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής του άρθρου 96.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

3. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών υποβάλλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Στον Πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένως οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν τις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονομαστικό κατά αθλητή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

4. Η παράβαση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων συνεπάγεται την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος και για όσο χρόνο διαρκεί η παράβαση.

 

5. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί με απόφαση των αρμόδιων δικαστηρίων σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) και εφόσον δεν έχουν συσταθεί οι νέες αθλητικές εταιρείες, συμμετέχουν κανονικά στα οικεία πρωταθλήματα και τις λοιπές αθλητικές διοργανώσεις και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις εκείνες, που είναι ασυμβίβαστες με το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

6. Ειδικότερα για την αγωνιστική περίοδο 2004 - 2005 στο άθλημα του ποδοσφαίρου, ως έναρξη αυτής θεωρείται η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Κατηγορίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.