Νόμος 3260/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων όμοιου προσωπικού της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) στους νομούς των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην του νομού Θεσσαλονίκης, καλύπτονται από παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς, εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται με τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των ομογενών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000). Ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, εφόσον υπάρχουν. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών γίνεται, για με την εφαρμογή των δύο πρώτων εδαφίων στο σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά στο σύνολο των περιοχών που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, για δε την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης.

 

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις πέντε ομάδες:

 

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

β) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ,

 

γ) παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης , Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

δ) ομογενών του νόμου 2790/2000 για την κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και

 

ε) ομογενών του νόμου 2790/2000 για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα γίνει σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο 20%, 10%, 5%, 10%, 5%, εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό.

 

Εφόσον δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων με την πρώτη κατανομή, οι υπολειπόμενες θέσεις θα διατεθούν στους φορείς σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των φορέων στους οποίους η προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό του 20%, 10%, 5%, 10%, 5% σε καθεμία από τις πέντε ομάδες αντίστοιχα. Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι φορείς έχουν το αυτό αυξημένο ποσοστό, αλλά οι διαθέσιμες θέσεις είναι λιγότερες του αριθμού των φορέων αυτών, προτάσσονται οι φορείς με το μικρότερο πληθυσμό της έδρας τους.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητώς στην προκήρυξη.

 

Τα εδάφια όγδοο και ένατο αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και όταν, σύμφωνα με την προκήρυξη, τα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά γενικώς υποβάλλονται εκ των υστέρων, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των προσωρινών πινάκων κατάταξης ή ονομαστικής αλφαβητικής κατάστασης υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.