Νόμος 3274/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.α. Οι ληξιπρόθεσμες ή μη οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, ως τη δημοσίευση του νόμου αυτού, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταβάλει εφάπαξ τη βασική οφειλή ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του δέκατου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Ως πρώτος μήνας θεωρείται ο αντίστοιχος της δημοσίευσης.

 

β. Οι υποχρεώσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων προς το από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές ως τη δημοσίευση του παρόντος απαλλάσσονται από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, εφόσον η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση καταβάλει σε αυτό εφάπαξ το ποσό της βασικής οφειλής της, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης περίπτωσης. Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω του ποσού των παραπάνω οφειλών, καθίσταται απαιτητό το σύνολο κάθε οφειλής μαζί με τις κάθε είδους νόμιμες προσαυξήσεις. Οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές από τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.

 

2. Οι ληξιπρόθεσμες ως τη δημοσίευση του παρόντος οφειλές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων:

 

α) προς τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί,

 

β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα,

 

γ) προς τους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για οφειλές που προέκυψαν από την εκτέλεση έργων, εργασιών, προμηθειών, ανάθεση μελετών ή τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

δ) προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για οφειλές από δάνεια που τους έχει χορηγήσει, καθώς και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του νόμου αυτού και

 

ε) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρθρου 4 του νόμου 2672/1998, οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

3. Το επιτόκιο ορίζεται με βάση τα τρέχοντα επιτόκια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεκαετούς διάρκειας.

 

4. Το επιτόκιο των δανείων του άρθρου αυτού αναπροσαρμόζεται την 01-01 και 01-07 κάθε έτους υποχρεωτικά, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η δε αναπροσαρμογή γίνεται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου του προηγηθέντος εξαμήνου των ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. Ο πιο πάνω μέσος όρος υπολογίζεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Διεύθυνση Δημόσιου Χρέους) ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους και αφορά τα τρέχοντα επιτόκια (αποδόσεις) δεκαετούς διάρκειας. Ειδικά το αρχικό επιτόκιο ορίζεται με βάση το μέσο όρο του προηγούμενου της χορήγησης του δανείου εξαμήνου. Όλα τα ανωτέρω επιτόκια υπολογίζονται κάθε φορά προσαυξημένα κατά 0,5, πλέον εισφοράς του νόμου [Ν] 128/1975.

 

5. Το προϊόν των δανείων αυτού του άρθρου απαγορεύεται να διατίθεται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και εγγράφεται σε ειδικό κωδικό στον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, με τον τίτλο Δάνειο για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αναφορά στον παρόντα νόμο. Οποιαδήποτε εντολή πληρωμής σε βάρος του κωδικού αυτού, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, είναι άκυρη και ο αρμόδιος οικονομικός υπάλληλος υποχρεούται να μην την εκτελέσει.

 

6. Στο στάδιο της χορήγησης το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου καθορίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση να μην υπερβαίνει το 20% των τακτικών εσόδων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του άρθρου 1 παράγραφος α, περίπτωση 1, 2 και 4 του νόμου 2672/1998. Η μέγιστη διάρκεια εξόφλησης του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη. Επίσης μπορεί να χορηγείται περίοδος χάριτος έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε όλα τα δάνεια του άρθρου αυτού με καταβολή ή κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος.

 

7. Η εξόφληση των δανείων γίνεται με παρακράτηση ανάλογων ποσών, από τα συνολικά έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που είναι δυνατό να εκχωρηθούν. Η παρακράτηση γίνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε μηνιαίες δόσεις.

 

8. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διαγράφονται τα υφιστάμενα χρέη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων προς το Δημόσιο, τα οποία προέρχονται από οφειλές των πρώην Νομαρχιακών Ταμείων.

 

10. Για την αντιμετώπιση του έργου του προληπτικού ελέγχου δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 3202/2003003, συνιστώνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο εβδομήντα (70) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας. Η κατανομή των θέσεων γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 24 του νόμου 3202/2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.