Νόμος 3283/04 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 17 του νόμου 2545/1997 Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νόμου 2545/1997 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Το καθορισμένο ύψος των επιλέξιμων δαπανών με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 5 αποτελεί ενδεικτικό κόστος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνωμοδότηση της εννεαμελούς Επιτροπής Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής εγκρίνεται το τελικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό επιχορήγησης έργων Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής. Για έργα που χρηματοδοτούνται από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος της οικείας Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της συγκεκριμένης Περιφέρειας.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του νόμου 2545/1997 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται η αμοιβή των μελών των εισηγητών και των γραμματέων της επιτροπής Βιομηχανικής Επιχειρηματικής Περιοχής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.