Νόμος 2545/97 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Χρηματοδότηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Μετά την κατά το άρθρο 5 παραγράφου 1 έγκριση καθορισμού της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και του φορέα αυτής, οι προϋπολογιζόμενες από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δαπάνες για τον καθορισμό και οργάνωση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών που αφορούν την τυχόν απόκτηση γης, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν το 10% του προϋπολογισμού του έργου, τις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, για κοινές υπηρεσίες των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, τον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών, τις διευκολύνσεις στη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών που συνοδεύουν την αίτηση για τον καθορισμό των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου και οικοδόμησης προς εξυπηρέτηση των περιοχών, την κατασκευή έργων, όπως οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργα διαμόρφωσης τοπίου, με ριζικές ή ήπιες αλλαγές, την κατασκευή κτιρίων ή την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και την κατασκευή έργων εξυπηρέτησης των περιοχών, την κατασκευή συνδεόμενων κτιρίων και κατασκευή εγκαταστάσεων γενικά από τον φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, καθώς και τις οργανωτικές δαπάνες και τις δαπάνες ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων, μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την αντίστοιχη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας από πιστώσεις που προέρχονται είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

β. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα, με τις SG (2000) D/100661/21-01-2000 και SG (2002) 2604/fin/17-07-2002 επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα για την κάθε περιφέρεια της χώρας, το ανώτατο ποσοστό είναι αυτό που προβλέπεται ανά περιοχή στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου.

 

Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του επενδυτικού σχεδίου. Περαιτέρω χρηματοδότηση από άλλες πηγές του Δημοσίου, τηρουμένων σωρευτικά των ανώτατων επιτρεπόμενων ποσοστών ενίσχυσης, ή ιδιωτικού τομέα δεν αποκλείεται

 

γ. Το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που συγκροτούνται εκάστοτε για τον έλεγχο και την πορεία εκτέλεσης των επενδυτικών σχεδίων, που εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και το ύψος της αμοιβής των Οργάνων Ελέγχου που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 και των οργάνων που διενεργούν τις αυτοψίες του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα αντίστοιχα όργανα ελέγχου του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004). Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

Όλες οι δαπάνες των Επιτροπών και των Οργάνων Ελέγχου, που συγκρατούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου, βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματειών Περιφέρειας αντίστοιχα.

 

δ. Δαπάνες επενδυτικών έργων της παραγράφου 1)α, που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, δεν συνυπολογίζονται στο επιχορηγούμενο κόστος, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005) και την παράγραφο 1 του άρθρο 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 

2. Το καθορισμένο ύψος των επιλέξιμων δαπανών με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 5 αποτελεί ενδεικτικό κόστος. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνωμοδότηση της εννεαμελούς (εννεαμελούς) Επιτροπής Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εγκρίνεται το τελικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών και το ποσοστό επιχορήγησης έργων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών. Για έργα που χρηματοδοτούνται από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα στη Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να παρίσταται ένας εκπρόσωπος της οικείας Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της συγκεκριμένης Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της επιχορήγησης, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά γενικά τη Χρηματοδότηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

 

4. Η σύνθεση, η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας της Επιτροπής Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Για τις αμοιβές των μελών των ως άνω επιτροπών ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 3299/2004, για τις αμοιβές των αντίστοιχων οργάνων. Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004) και την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

5. Πόρους των φορέων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών αποτελούν επίσης και οι εισφορές σε χρήμα των ιδιοκτητών των ακινήτων κατά την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου και των τυχόν εκτελέσεων του αστικού αναδασμού.

 

6. Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης μπορεί στα πλαίσια των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας να εκδίδεται ομολογιακά δάνεια για την αγορά οικοπέδων ή για τη χρηματοδότηση των έργων στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές.

 

7. Για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων συμπληρωματικών έργων υποδομής, για τις Βιομηχανικές Περιοχές της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, του άρθρου 19 παράγραφος 1 αυτού του νόμου, σε ο,τι αφορά τα ποσοστά χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την εκτέλεση των έργων και τη διαδικασία χρηματοδότησης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρο 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.