Νόμος 3296/04 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Θέματα παροχής διευκολύνσεων και διασφάλισης οφειλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) προστίθεται, μετά την περίπτωση β' νέα περίπτωση γ', που έχει ως εξής:

 

{γ) έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, η οποία θα διασφαλίζει την καταβολή της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε μαζί με τις προσαυξήσεις της, στην περίπτωση που αυτή δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως άνω επιστολής.}

 

2. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 46 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μπορεί να χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στην ανωτέρω περίπτωση εάν συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), η δε εναπομένουσα καθαρή αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου υπερκαλύπτει το σύνολο της αμφισβητούμενης οφειλής.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) καταργείται.

 

4. Στο άρθρο 62 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 356/1974 (ΦΕΚ 90/Α/1974) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Ο εκκαθαριστής κάθε μορφής επιχείρησης και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς υποχρεούται εντός μηνός από την ανάληψη των καθηκόντων του να κοινοποιεί πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και στον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.}

 

5. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων ή έναν Διευθυντή από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, με αναπληρωτή του Διευθυντή Διεύθυνσης από τις ίδιες Γενικές Διευθύνσεις.

 

γ) Τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων ή έναν από τους Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων με αναπληρωτή του έναν Διευθυντή της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.}

 

6. Επί διανομής κατατεθείσας αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ενυπόθηκου ακινήτου κατά το άρθρο 1288 του Αστικού Κώδικα, καθώς και επί διανομής κατατεθείσας ασφαλιστικής αποζημίωσης ενυπόθηκου ακινήτου κατά το άρθρο 1287 του Αστικού Κώδικα η δεκαπενθήμερη προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων του Δημοσίου και του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης Επικουρικού Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών αρχίζει από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης του ορισθέντος συμβολαιογράφου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και προς τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.