Νόμος 3301/04 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τυπικές προϋποθέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου για έγγραφη πιστοποίηση της συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και για έγγραφη πιστοποίηση της παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, δεν απαιτείται η τήρηση οποιουδήποτε περαιτέρω τύπου ή η εκτέλεση οποιασδήποτε τυπικής πράξεως για το κύρος και την απόδειξη της συμφωνίας ή της παροχής της ασφάλειας. Ιδίως δεν εφαρμόζονται το άρθρο 460, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα άρθρα 1211, 1213 και 1247 του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 49 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2396/1996 και τα άρθρα 36 παράγραφος 2 και 39 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923.

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν θίγει:

 

α) την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000) για την εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων εφόσον αυτές υποβάλλονται σε δημοσίευση

 

β) την απαίτηση για οπισθογράφηση τίτλων σε διαταγή

 

γ) την απαίτηση για παράδοση του τίτλου ως προϋπόθεση για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας

 

δ) τις προϋποθέσεις για την παροχή ασφάλειας επί τίτλων σε λογιστική μορφή τις οποίες θέτουν οι κανόνες που διέπουν το οικείο μητρώο ή σύστημα τήρησης λογαριασμών τίτλων σε λογιστική μορφή.

 

3. Η παροχή ασφάλειας επί πιστωτικών απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος ισχύει έναντι του οφειλέτη μόνο μετά από αναγγελία κατά το άρθρο 460 του Αστικού Κώδικα. Εφόσον η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων υποβληθεί σε δημοσίευση κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2844/2000, η θέση του οφειλέτη καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

4. Οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων μπορούν έγκαιρα να παραιτηθούν εγγράφως από δικαιώματα συμψηφισμού έναντι των δανειστών της πιστωτικής απαίτησης και έναντι των προσώπων προς τα οποία ο πιστωτής εκχώρησε, ενεχυρίασε ή διέθεσε με οποιονδήποτε τρόπο την πιστωτική απαίτηση ως ασφάλεια.

 

5. Οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων μπορούν έγκαιρα να παραιτούνται εγγράφως από τα δικαιώματα τους που προκύπτουν από τους κανόνες περί τραπεζικού απορρήτου, τα οποία δύναται να παρεμποδίσουν ή να περιορίσουν τη δυνατότητα του δανειστή της πιστωτικής απαίτησης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική απαίτηση ή τον οφειλέτη προς το Σκοπό της χρησιμοποίησης της πιστωτικής απαίτησης ως ασφάλειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.