Νόμος 4021/11 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις του νόμου 3301/2004 (άρθρο 2 της Οδηγίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του νόμου 3301/2004 (ΦΕΚ 263/Α/2004) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το καθεστώς που εφαρμόζεται στις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και στη χρηματοοικονομική ασφάλεια που παρέχεται σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού.

 

2. Τόσο ο ασφαλειολήπτης όσο και ο ασφαλειοδότης πρέπει να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α) δημόσια αρχή πλην των επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν στα κατωτέρω στοιχεία β' έως ε', όπως μεταξύ άλλων:

 

α)α) δημόσιοι φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν σε αυτή,

 

β)β) δημόσιοι φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τηρούν λογαριασμούς πελατών,

 

β) εθνική κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, κάποια από τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρονται στην Πράξη Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος υπ' αριθμό 2588/2007 (ΦΕΚ 1758/Β/2007) υπό Τυποποιημένη Προσέγγιση, Τμήμα Ε' παράγραφος 6, καθώς και στο παράρτημα VI, Μέρος 1, Τμήμα 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στη νομοθεσία των κρατών - μελών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων,

 

γ) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε εποπτεία, όπως, μεταξύ άλλων:

 

α)α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

β)β) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 1 του νόμου [Ν] 3606/2007,

 

γ)γ) χρηματοδοτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

δ)δ) ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2Α στοιχείο α' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), και ασφαλιστική επιχείρηση ζωής, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος,

 

ε)ε) ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004),

 

στ)στ) εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986).

 

δ) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής ή συμψηφιστικό γραφείο, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2789/2000, καθώς και στο άρθρο 2 στοιχεία γ', δ' και ε' της Οδηγίας 1998/26/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία των λοιπών κρατών - μελών, συμπεριλαμβανομένων των ομοειδών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τα οποία ασκούν δραστηριότητες στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προαιρέσεων και παράγωγων μέσων σε βαθμό μη καλυπτόμενο από τον παρόντα νόμο και την εν λόγω Οδηγία και πρόσωπο, πλην των φυσικών προσώπων, το οποίο ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος ή υπό την ιδιότητα αντιπροσώπου εξ ονόματος ενός ή περισσότερων προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται τυχόν ομολογιούχοι ή κάτοχοι άλλων μορφών εξασφαλισμένων δανείων ή ίδρυμα που ορίζεται στα στοιχεία α' έως δ',

 

ε) κάθε νομικό πρόσωπο υπό τον όρο ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι ίδρυμα που ορίζεται στα στοιχεία α' έως δ',

 

3. Η παρεχόμενη χρηματοοικονομική ασφάλεια πρέπει να συνίσταται σε μετρητά, χρηματοπιστωτικά μέσα ή πιστωτικές απαιτήσεις.

 

4. Ο νόμος αυτός καταλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες από το χρόνο της παροχής τους και εφόσον η παροχή πιστοποιείται εγγράφως. Η απόδειξη της παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην οποία αναφέρεται. Πα το Σκοπό αυτόν, αρκεί να αποδεικνύεται ότι η ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική μορφή έχει μεταφερθεί σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασμού αυτού και ότι η ασφάλεια σε μετρητά έχει μεταφερθεί σε πίστωση του καθορισμένου λογαριασμού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασμού αυτού. Αν πρόκειται για πιστωτικές απαιτήσεις, η εγγραφή των απαιτήσεων σε έναν κατάλογο απαιτήσεων που υποβάλλεται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο στον ασφαλειολήπτη επαρκεί για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και την απόδειξη της παροχής τους ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας μεταξύ των μερών. Η εγγραφή των απαιτήσεων σε έναν κατάλογο απαιτήσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο επαρκεί για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και την απόδειξη της παροχής τους ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας και έναντι τρίτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 και των διατάξεων του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000).

 

5. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας εφόσον οι συμφωνίες αυτές πιστοποιούνται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο. Δεν απαιτείται η έγγραφη πιστοποίηση εφόσον πρόκειται για επί μέρους συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ιδίως επί μέρους συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς οι οποίες καταρτίζονται βάσει σύμβασης - πλαισίου που έχει καταρτιστεί εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

 

6. Οι προθεσμίες του άρθρου 16 παράγραφοι 6 και 8 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η ασφάλεια που ο ασφαλειοδότης έχει παράσχει επί ιδίων μετοχών του.

 

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

1. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού νοούνται ως:

 

α) συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας: η συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου ή η συμφωνία παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ανεξαρτήτως του εάν καλύπτονται από σύμβαση - πλαίσιο ή γενικούς όρους

 

β) συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου: η συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επαναγοράς, βάσει της οποίας ο ασφαλειοδότης μεταβιβάζει την πλήρη κυριότητα ή το πλήρες δικαίωμα επί της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής ασφάλειας με Σκοπό την εξασφάλιση ή την κάλυψη της εκτέλεσης των σχετικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

 

γ) συμφωνία παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας: η συμφωνία βάσει της οποίας ο ασφαλειοδότης παρέχει στον ασφαλειολήπτη ή υπέρ αυτού ενέχυρο ή άλλο αντίστοιχο περιορισμένο, κατά το οικείο εφαρμοστέο δίκαιο, εμπράγματο δικαίωμα επί της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής ασφάλειας με Σκοπό την εξασφάλιση ή την κάλυψη της εκτέλεσης των σχετικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ενώ η κυριότητα ή το δικαίωμα επί της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής ασφάλειας παραμένει στον ασφαλειοδότη κατά τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος,

 

δ) μετρητά: τα χρήματα που έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό, σε οποιοδήποτε νόμισμα ή παρεμφερείς αξιώσεις για την επιστροφή χρημάτων, όπως οι καταθέσεις χρηματαγοράς,

 

ε) χρηματοπιστωτικά μέσα: οι μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές και ομολογίες και άλλα είδη χρεωστικών μέσων, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά και οποιοιδήποτε άλλοι τίτλοι που είναι συνήθως διαπραγματεύσιμοι και οι οποίοι παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, ομολογιών ή άλλου είδους κινητών αξιών με εγγραφή, αγορά ή ανταλλαγή ή οι οποίοι συνεπάγονται διακανονισμό τοις μετρητοίς, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής, περιλαμβανομένων των μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, των μέσων χρηματαγοράς και των αξιώσεων σε σχέση με ή των δικαιωμάτων επί ή σε σχέση με τα ανωτέρω στοιχεία.

 

στ) σχετικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: οι υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση εξασφαλίζεται με συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και οι οποίες παρέχουν αντιστοίχως δικαίωμα διακανονισμού τοις μετρητοίς ή / και παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Οι σχετικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να συνίστανται σε ή να περιλαμβάνουν:

 

α)α) υποχρεώσεις παρούσες ή μελλοντικές, υφιστάμενες ή ενδεχόμενες ή τελούσες υπό αίρεση ή προθεσμία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απορρέουν από μια γενική σύμβαση ή παρόμοιο διακανονισμό,

 

β)β) υποχρεώσεις που έχει προς τον ασφαλειολήπτη κάποιο πρόσωπο εκτός του ασφαλειοδότη,

 

γ)γ) υποχρεώσεις ορισμένης κατηγορίας ή είδους οποτεδήποτε και αν προκύπτουν

 

ζ) ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική μορφή: η χρηματοοικονομική ασφάλεια που παρέχεται στο πλαίσιο συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και η οποία συνιστάται επί χρηματοπιστωτικών μέσων, το δικαίωμα επί των οποίων αποδεικνύεται με εγγραφές σε μητρώο ή λογαριασμό που τηρείται από ενδιάμεσο ή εν ονόματι αυτού

 

η) σχετικός λογαριασμός: σε σχέση με ασφάλειες επί τίτλων σε λογιστική μορφή που παρέχονται στο πλαίσιο συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, το μητρώο ή ο λογαριασμός - που μπορεί να τηρείται από τον ασφαλειολήπτη - όπου γίνονται οι εγγραφές μέσω των οποίων παρέχεται στον ασφαλειολήπτη η ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική μορφή,

 

θ) ισοδύναμη ασφάλεια:

 

α)α) στην περίπτωση των μετρητών, η πληρωμή του ίδιου ποσού και στο ίδιο νόμισμα,

 

β)β) στην περίπτωση των χρηματοπιστωτικών μέσων, τα χρηματοπιστωτικά μέσα του ίδιου εκδότη ή χρεώστη που αποτελούν τμήμα της ίδιας έκδοσης ή κατηγορίας και του ίδιου ονομαστικού ποσού, νομίσματος και περιγραφής ή, σε περίπτωση συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας που προβλέπει τη μεταβίβαση άλλων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος που συνδέεται ή επηρεάζει κάποιο από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν δοθεί ως ασφάλεια, τα εν λόγω άλλα περιουσιακά στοιχεία.

 

ι) διαδικασίες εκκαθάρισης: κάθε διαδικασία η οποία περιλαμβάνει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων και τη διανομή των εσόδων μεταξύ των δανειστών, μετόχων ή μελών, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία συνεπάγεται παρέμβαση διοικητικών ή δικαστικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες οι συλλογικές διαδικασίες τερματίζονται με συμβιβασμό ή άλλο ανάλογο μέτρο είτε βασίζονται σε αφερεγγυότητα είτε όχι, και ανεξάρτητα από τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα τους όπως ενδεικτικά η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 3588/2007 (ΦΕΚ 153/Α/2007), η ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3601/2007, η ειδική εκκαθάριση των ανωνύμων χρηματιστηριακών εταιρειών και των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του νόμου [Ν] 3606/2007, η εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 400/1970.

 

ι)α) μέτρα εξυγίανσης: όλα τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν παρέμβαση διοικητικών ή δικαστικών αρχών με Σκοπό τη διατήρηση ή αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και που επηρεάζουν τα προϋπάρχοντα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των μέτρων που συνεπάγονται αναστολή πληρωμών, αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή περιορισμό των αξιώσεων, όπως ενδεικτικά οι συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης κατά το νόμο [Ν] 3588/2007 ή η εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 400/1970,

 

ι)β) γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση: οποιοδήποτε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης ή παρεμφερές, κατά τη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, γεγονός με την επέλευση του οποίου, βάσει των όρων της συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή κατ' εφαρμογή νομοθετικής διάταξης, ο ασφαλειολήπτης δικαιούται να εκποιήσει ή να αποκτήσει την κυριότητα της ασφάλειας ή λόγω του οποίου τίθεται σε ισχύ η ρήτρα συμψηφισμού

 

ι)γ) δικαίωμα χρήσης: το δικαίωμα του ασφαλειολήπτη να χρησιμοποιεί και να διαθέτει τα υποκείμενα στην ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία ως κάτοχος τους στο πλαίσιο της συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής εμπράγματης ασφάλειας,

 

ι)δ) ρήτρα εκκαθαριστικού συμψηφισμού: η διάταξη της συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή της συμφωνίας της οποίας αποτελεί μέρος η συμφωνία παροχής ασφάλειας ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια διάταξη, οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, βάσει της οποίας, με την επέλευση ενός γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση είτε μέσω συμψηφισμού ή αντιστάθμισης είτε με άλλον τρόπο:

 

α)α) οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων καθίστανται άμεσα απαιτητές και εκφράζονται ως υποχρέωση καταβολής του ποσού που αντιπροσωπεύει την κατ' εκτίμηση τρέχουσα αξία τους ή λήγουν και αντικαθίστανται από υποχρέωση καταβολής ενός τέτοιου ποσού, ή

 

β)β) υπολογίζονται οι οφειλές του κάθε συμβαλλομένου προς τον άλλο σε σχέση με τις υποχρεώσεις αυτές και ο συμβαλλόμενος ο οποίος οφείλει το μεγαλύτερο ποσό καταβάλλει καθαρό ποσό, ίσο προς τη διαφορά των οφειλών

 

ι)ε) πιστωτικές απαιτήσεις: χρηματικές απαιτήσεις που πηγάζουν από συμφωνία βάσει της οποίας ένα πιστωτικό ίδρυμα χορηγεί πίστωση υπό τη μορφή δανείου ή κάθε άλλες χρηματικές απαιτήσεις του ασφαλειοδότη κατά τρίτων ή κατά του ίδιου του ασφαλειολήπτη.

 

2. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ότι παρέχεται χρηματοοικονομική ασφάλεια ή όπου υπάρχει αναφορά στην παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, με τη διατύπωση αυτή νοείται ότι η χρηματοοικονομική ασφάλεια παραδίδεται, μεταβιβάζεται, κατακρατείται, καταχωρείται ή άλλως καθορίζεται, ούτως ώστε να βρίσκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του ασφαλειολήπτη ή προσώπου ενεργούντος για λογαριασμό του ασφαλειολήπτη. Τυχόν δικαίωμα υποκατάστασης ή άρσης πλεονάζουσας χρηματοοικονομικής ασφάλειας υπέρ του ασφαλειοδότη ή, στην περίπτωση πιστωτικών απαιτήσεων, είσπραξης του προϊόντος αυτών μέχρι νεωτέρας εντολής, δεν θίγει την παρασχεθείσα στον ασφαλειολήπτη χρηματοοικονομική ασφάλεια κατά το νόμο αυτόν.

 

3. Όπου στο νόμο αυτόν υπάρχει η λέξη εγγράφως, αυτή περιλαμβάνει και την καταχώρηση με ηλεκτρονικό μέσο ή σε οποιοδήποτε άλλο σταθερό υπόθεμα.

 

Άρθρο 3: Τυπικές προϋποθέσεις

 

1. Εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου για έγγραφη πιστοποίηση της συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας και για έγγραφη πιστοποίηση της παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, δεν απαιτείται η τήρηση οποιουδήποτε περαιτέρω τύπου ή η εκτέλεση οποιασδήποτε τυπικής πράξεως για το κύρος και την απόδειξη της συμφωνίας ή της παροχής της ασφάλειας. Ιδίως δεν εφαρμόζονται το άρθρο 460, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα άρθρα 1211, 1213 και 1247 του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 49 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2396/1996 και τα άρθρα 36 παράγραφος 2 και 39 παράγραφος 2 του από [Ν] 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν θίγει:

 

α) την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000) για την εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων εφόσον αυτές υποβάλλονται σε δημοσίευση

 

β) την απαίτηση για οπισθογράφηση τίτλων σε διαταγή

 

γ) την απαίτηση για παράδοση του τίτλου ως προϋπόθεση για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας

 

δ) τις προϋποθέσεις για την παροχή ασφάλειας επί τίτλων σε λογιστική μορφή τις οποίες θέτουν οι κανόνες που διέπουν το οικείο μητρώο ή σύστημα τήρησης λογαριασμών τίτλων σε λογιστική μορφή.

 

3. Η παροχή ασφάλειας επί πιστωτικών απαιτήσεων κατά τις διατάξεις του παρόντος ισχύει έναντι του οφειλέτη μόνο μετά από αναγγελία κατά το άρθρο 460 του Αστικού Κώδικα. Εφόσον η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων υποβληθεί σε δημοσίευση κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2844/2000, η θέση του οφειλέτη καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

4. Οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων μπορούν έγκαιρα να παραιτηθούν εγγράφως από δικαιώματα συμψηφισμού έναντι των δανειστών της πιστωτικής απαίτησης και έναντι των προσώπων προς τα οποία ο πιστωτής εκχώρησε, ενεχυρίασε ή διέθεσε με οποιονδήποτε τρόπο την πιστωτική απαίτηση ως ασφάλεια.

 

5. Οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων μπορούν έγκαιρα να παραιτούνται εγγράφως από τα δικαιώματα τους που προκύπτουν από τους κανόνες περί τραπεζικού απορρήτου, τα οποία δύναται να παρεμποδίσουν ή να περιορίσουν τη δυνατότητα του δανειστή της πιστωτικής απαίτησης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική απαίτηση ή τον οφειλέτη προς το Σκοπό της χρησιμοποίησης της πιστωτικής απαίτησης ως ασφάλειας.

 

Άρθρο 4: Αναγκαστική εκτέλεση των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας

 

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την επέλευση γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση, ο ασφαλειολήπτης δικαιούται να επιδιώξει με τους ακόλουθους τρόπους την ικανοποίηση της απαίτησης του σχετικά με οποιαδήποτε ασφάλεια, η οποία παρέχεται δυνάμει συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας και σύμφωνα με τους όρους της:

 

α) επί χρηματοπιστωτικών μέσων, με πώληση και μεταβίβαση των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κτήση της κυριότητας τους από τον ασφαλειολήπτη και συμψηφισμό του τιμήματος ή της αξίας τους με τις σχετικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις,

 

β) επί μετρητών, με χρησιμοποίηση τους για την ολική ή μερική απόσβεση των σχετικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων,

 

γ) επί απαιτήσεων, με πώληση και εκχώρηση ή κτήση των απαιτήσεων από τον ασφαλειολήπτη και συμψηφισμό του τιμήματος ή της αξίας τους με τις σχετικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

 

2. Η κτήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη κατά την προηγούμενη παράγραφο είναι δυνατή μόνο, εφόσον:

 

α) αυτό έχει συμφωνηθεί από τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία παροχής εμπράγματης ασφάλειας και

 

β) οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει στη συμφωνία εμπράγματης παροχής ασφάλειας για τον τρόπο αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των απαιτήσεων.

 

3. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1237, 1239 και 1254 του Αστικού Κώδικα, τα άρθρα 40, 41, 42 και 44 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, και από κάθε άλλη διάταξη νόμου και με την επιφύλαξη των όρων της συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, για τη ρευστοποίηση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά τις προηγούμενες παραγράφους δεν απαιτείται:

 

α) να κοινοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση ρευστοποίησης,

 

β) οι όροι της ρευστοποίησης να έχουν εγκριθεί από δικαστήριο, δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο,

 

γ) η ρευστοποίηση να διεξαχθεί με δημόσιο πλειστηριασμό ή οποιονδήποτε άλλο νομοθετικά καθορισμένο τρόπο,

 

δ) να έχει παρέλθει οποιαδήποτε συμπληρωματική χρονική περίοδος.

 

4. Όταν η ασφάλεια έχει συσταθεί επί τίτλων σε λογιστική μορφή που τηρούνται από τρίτο πρόσωπο, αυτό προβαίνει στις απαραίτητες εγγραφές για τη μεταβίβαση των τίτλων στον αγοραστή ή για την κτήση τους από τον ασφαλειολήπτη με μόνη την έγγραφη δήλωση του ασφαλειολήπτη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση.

 

5. Η ρευστοποίηση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με τους όρους της δεν εμποδίζεται από την τυχόν έναρξη ή τη συνέχιση διαδικασιών εκκαθάρισης ή μέτρων εξυγίανσης σε σχέση με τον ασφαλειοδότη ή τον ασφαλειολήπτη.}

 

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του νόμου 3301/2004 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, ως εξής:

 

{6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί πιστωτικών απαιτήσεων.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 7 του νόμου 3301/2004 προστίθεται άρθρο 7Α που έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 7Α

 

Η ρευστοποίηση και η αποτίμηση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας, καθώς και ο υπολογισμός των σχετικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος νόμου πραγματοποιούνται με εμπορικά εύλογο τρόπο.}

 

4. Όπου στις διατάξεις του νόμου 3301/2004 αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, νοείται ο Υπουργός Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.