Νόμος 3301/04 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δικαίωμα χρήσης ασφάλειας της μορφής της εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση και στο βαθμό που αυτό προβλέπεται από τους όρους της συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ο ασφαλειολήπτης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας που έχει παρασχεθεί βάσει της συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

 

2. Στην περίπτωση που ο ασφαλειολήπτης ασκεί δικαίωμα χρήσης της ασφάλειας, υπέχει υποχρέωση να αντικαταστήσει την αρχική χρηματοοικονομική ασφάλεια με ισοδύναμη ασφάλεια το αργότερο κατά την ημέρα εκπλήρωσης των σχετικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, οι οποίες καλύπτονται από τη Συμφωνία παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

 

Εναλλακτικά, ο ασφαλειολήπτης μπορεί, κατά την ημέρα εκπλήρωσης των σχετικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, είτε να προβεί στην αντικατάσταση με ισοδύναμη ασφάλεια είτε, εφόσον και στο βαθμό που προβλέπεται από τους όρους της συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, να συμψηφίσει την αξία της ισοδύναμης ασφάλειας ή να τη χρησιμοποιήσει για την απαλλαγή από τις σχετικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

 

3. Η ισοδύναμη ασφάλεια που παρέχεται για την απαλλαγή από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 υπόκειται στην ίδια συμφωνία παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην οποία υπόκειται και η αρχική ασφάλεια και λογίζεται ως παρασχεθείσα στο πλαίσιο της συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας κατά το χρόνο παροχής της αρχικής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

 

4. Η χρήση της χρηματοοικονομικής ασφάλειας από τον ασφαλειολήπτη, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν καθιστά ανίσχυρα ή ανεφάρμοστα τα δικαιώματα του ασφαλειολήπτη εκ της συμφωνίας παροχής εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική ασφάλεια που παρέχεται βάσει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2.

 

5. Εφόσον λάβει χώρα γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση ενώ εκκρεμεί υποχρέωση βάσει του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, είναι δυνατόν η υποχρέωση να αποτελέσει αντικείμενο εφαρμογής ρήτρας συμψηφισμού εκ μέρους του ασφαλειολήπτη.

 

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί πιστωτικών απαιτήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.