Νόμος 3301/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Παρεκκλίσεις από διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, καθώς και η παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας δυνάμει τέτοιας συμφωνίας, δεν δύνανται να κηρυχθούν άκυρες ή μη εκτελεστές ή να ανατραπούν με μοναδική αιτιολογία ότι η συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας άρχισε να ισχύει ή ότι η ασφάλεια παρασχέθηκε:

 

α) την ημέρα έναρξης των διαδικασιών εκκαθάρισης ή των μέτρων εξυγίανσης, αλλά πριν από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης ή της διοικητικής πράξης για την εν λόγω έναρξη, ή

 

β) εντός της υπόπτου περιόδου και γενικότερα εντός ορισμένης περιόδου που προηγείται και καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις σε συνάρτηση με την έναρξη τέτοιων διαδικασιών ή μέτρων ή σε συνάρτηση με την έκδοση της απόφασης ή της πράξης ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή την επέλευση οποιουδήποτε άλλου γεγονότος κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών ή μέτρων.

 

2. Στην περίπτωση που αρχίσει να ισχύει συμφωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή σχετική χρηματοοικονομική υποχρέωση ή παρασχεθεί χρηματοοικονομική ασφάλεια κατά την ημέρα, αλλά μετά το χρονικό σημείο έναρξης, των διαδικασιών εκκαθάρισης ή μέτρων εξυγίανσης, η συμφωνία ή η απαίτηση ή η ασφάλεια είναι ισχυρή και δεσμευτική για τους τρίτους εάν ο ασφαλειολήπτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ήταν ενήμερος, ούτε όφειλε να είναι ενήμερος, για την έναρξη αυτών των διαδικασιών ή μέτρων.

 

3. Στην περίπτωση που η συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας περιέχει:

 

α) υποχρέωση παροχής ασφάλειας ή πρόσθετης ασφάλειας, ώστε να ληφθούν υπόψη μεταβολές στην αξία της ασφάλειας ή στο ποσό των καλυπτόμενων υποχρεώσεων, ή

 

β) δικαίωμα απόσυρσης της ασφάλειας, παρέχοντας, με υποκατάσταση ή ανταλλαγή, ασφάλεια ουσιαστικά της ίδιας αξίας, τότε η παροχή ασφάλειας ή πρόσθετης ασφάλειας ή η υποκατάσταση ή αντικατάσταση της ασφάλειας, δυνάμει της εν λόγω υποχρέωσης ή του εν λόγω δικαιώματος, δεν θεωρείται άκυρη ή αντιστρέψιμη ή ακυρώσιμη με μοναδική αιτιολογία ότι:

 

α)α) η παροχή αυτή πραγματοποιήθηκε την ημέρα έναρξης των διαδικασιών εκκαθάρισης ή των μέτρων εξυγίανσης, αλλά πριν από την έκδοση εντολής ή τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης ή της διοικητικής πράξης για την εν λόγω έναρξη, ή εντός της υπόπτου περιόδου και γενικότερα εντός ορισμένης περιόδου που προηγείται και καθορίζεται από τις οικείες διατάξεις σε συνάρτηση με την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης ή των μέτρων εξυγίανσης ή σε συνάρτηση με την έκδοση της απόφασης ή της πράξης ή την ανάληψη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή την επέλευση οποιουδήποτε άλλου γεγονότος κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών ή μέτρων, ή

 

β)β) οι σχετικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν από την ημέρα παροχής ασφάλειας ή πρόσθετης ασφάλειας ή της υποκατάστασης ή αντικατάστασης της ασφάλειας.

 

4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν θίγονται οι γενικοί κανόνες του πτωχευτικού δικαίου όσον αφορά την ακυρότητα ή την ακυρωσία πράξεων που διενεργήθηκαν κατά την ύποπτη περίοδο ή κατά την περίοδο που αναφέρεται στο στοιχείο β' της παραγράφου 1 και στο στοιχείο α)α' της παραγράφου 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.