Νόμος 3310/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαδικασία ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού εάν συντρέχει σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ο έλεγχος και οι συνέπειες της συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού αναφέρονται υποχρεωτικά σε όλες τις προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται από τις Αναθέτουσες Αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

2. Για τη συμμετοχή επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης απαιτείται με ποινή αποκλεισμού αυτής, η υποβολή στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως κάθε φορά ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναφέρεται η μη συνδρομή ασυμβίβαστης ιδιότητας ή απαγόρευσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, καθώς και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και τα στοιχεία του αντικειμένου του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει. Ο υπευθύνως δηλών υποχρεούται να ελέγξει τη συνδρομή ή όχι των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτόν η επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ζητά από τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της να δηλώσουν εγγράφως εάν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις του νόμου αυτού. Το Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης χορηγεί στην επιχείρηση βεβαίωση κατάθεσης της υπεύθυνης δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής. Η βεβαίωση εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το άλλο αποστέλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά η βεβαίωση και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να επισυναφθούν στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει η βεβαίωση. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την έκδοση της βεβαίωσης σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

2. (πρώην 3) Πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του παρόντος. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και του αντικειμένου της διαγωνιστικής διαδικασίας ή της διαδικασίας ανάθεσης. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων του νόμου αυτού.

 

Σε περίπτωση εκδόσεως, πριν την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να υποβάλει την απόφασή της περί αποκλεισμού του υποψηφίου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να ελεγχθεί, το αργότερο πριν την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, ο αποκλεισμός του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 5 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

3. (πρώην 4) Τα έγγραφα που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, πρέπει να αναφέρουν τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

4. (πρώην 5) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζονται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του νόμου αυτού έγγραφα, που υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης: α) οι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και β) οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση του προβλεπομένου από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 310/1996 μητρώου των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, καθώς και του προβλεπομένου από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού μητρώου των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα ανεξαιρέτως τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν οποιαδήποτε ιδιότητα από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

5. (πρώην 6) Μετά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης οποιαδήποτε αλλαγή των φυσικών ή νομικών προσώπων, που εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες ή τις απαγορεύσεις, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. Σε περίπτωση εκδόσεως, μετά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης, οριστικής καταδικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, με την οποία διαπιστώνεται κατά τα ως άνω η τέλεση του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να προσκομίσει την απόφασή της περί εκπτώσεως του αναδόχου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, προκειμένου να ελεγχθεί η έκπτωσή του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 5 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

6. (πρώην 7) Τα έγγραφα των επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού καταχωρίζονται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών ή, εφόσον έχει εγερθεί δικαστική αμφισβήτηση, έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Το ειδικό μητρώο ενημερώνεται με βάση τις γνωστοποιούμενες ή εντοπιζόμενες μεταβολές, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου [Ν] 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997), όπως ισχύει

 

7. (πρώην 8) Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διασταυρώνει τα στοιχεία της επιχείρησης που υποβάλλονται σε αυτό με τα στοιχεία των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης που τηρούνται στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 7 παράγραφος 2 εδάφιο β' του νόμου [Ν] 2863/2000 (ΦΕΚ 262/Α/2000) και 10Α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 213/1995 (ΦΕΚ 112/Α/1995), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 310/1996 (ΦΕΚ 214/Α/1996). Η διασταύρωση των στοιχείων καταλαμβάνει και τον έλεγχο της μεταβολής αυτών κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της επιχείρησης σε διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία ανάθεσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.