Νόμος 3310/05

Ν3310/2005: Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3310/2005: Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, (ΦΕΚ 30/Α/2005), 14-02-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Ασυμβίβαστες ιδιότητες

Άρθρο 4: Απαγόρευση σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Άρθρο 5: Διαδικασία ελέγχου

Άρθρο 6: Συνέπειες ελέγχου

Άρθρο 7: Κυρώσεις

Άρθρο 8: Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις

Άρθρο 9: Συμφωνίες μεταξύ μετόχων ή εταίρων και τρίτων προσώπων

Άρθρο 10: Ελεγκτικές αρμοδιότητες Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 11: Αναδιοργάνωση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Άρθρο 12: Τροποποιούμενες Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 09-02-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.