Νόμος 3310/05 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Συνέπειες ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ή απαγορεύσεις κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το σχετικό πιστοποιητικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος του ενδιαφερομένου σε αυτό. Στο πιστοποιητικό αναγράφονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας ή διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό, καθώς και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία απευθύνεται. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα. Το ένα πρωτότυπο φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το άλλο αποστέλλεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διενεργεί τη συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία ή τη διαδικασία ανάθεσης, στην οποία αφορά το πιστοποιητικό και τα άλλα δύο χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να επισυναφθούν στο σώμα της δημόσιας σύμβασης, στο κείμενο της οποίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου που φέρει το πιστοποιητικό. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης την έκδοση του πιστοποιητικού σε μεγαλύτερο αριθμό πρωτοτύπων ανάλογα με τον αριθμό των συμβαλλομένων.

 

Η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) ημερών μπορεί να παραταθεί για αποκλειστική προθεσμία έως δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η οποία κοινοποιείται και στην Αναθέτουσα Αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

2. Εάν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης διαπιστώσει ότι συντρέχει ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν μέλος του εκδίδει, μετά από τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και εντός της προαναφερόμενης αποκλειστικής προθεσμίας σχετική απορριπτική πράξη που είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη. Η απορριπτική πράξη κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή ανακηρύσσει ανάδοχο τον αμέσως επόμενο κατά σειρά υποψήφιο, ο οποίος και υποχρεούται στην τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την έκδοση του πιστοποιητικού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με την επιφύλαξη εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης Α' της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου αυτού, προβαίνει στην κατάρτιση της δημόσιας σύμβασης ωσάν να είχε εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό.

 

4. Εάν μετά τη σύναψη της δημόσιας σύμβασης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της διαπιστωθεί από την Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, η συνδρομή σχετικά με τον ανάδοχο μιας από τις προαναφερθείσες ασυμβίβαστες ιδιότητες και απαγορεύσεις, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του νόμου αυτού κυρώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

5. Η κρίση που διατυπώνει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη συνδρομή ή μη των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων ή απαγορεύσεων, που προβλέπονται κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, με την έκδοση ρητής διοικητικής πράξης, δεσμεύει τα όργανα που ελέγχουν τη νομιμότητα της κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, με εξαίρεση τον έλεγχο που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980, όπως κάθε φορά ισχύει

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

6. Οι πράξεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου αυτού αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, ασκεί ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/1997) όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και, ανεξάρτητα από την προηγούμενη άσκηση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου.

 

7. Η σύναψη δημόσιας σύμβασης, χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η διοικητική διαδικασία του άρθρου αυτού ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, απόφασης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι άκυρη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

8. Τα μέλη και το επιστημονικό ή διοικητικό προσωπικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τα οποία δεν προβαίνουν στην έκδοση εντός της οριζόμενης προθεσμίας της απόφασης ή του πιστοποιητικού, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού, με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι ή τρίτος όφελος ή να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτο, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε από την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.