Νόμος 3316/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποκλείεται από το διαγωνισμό υποψήφιος, όταν έχει εις βάρος του εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της [ΕΟΚ] 1998/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26-05-1997 (21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 1998/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του [Π] άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της [ΕΟΚ] Οδηγίας 1991/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

Η αναθέτουσα Αρχή ζητά για τη διαπίστωση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται, την υποβολή των εγγράφων της παραγράφου 3, ενώ δικαιούται, αν αμφιβάλλει, να απευθύνεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος, η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Το αίτημα παροχής πληροφοριών μπορεί να αφορά νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου, όπως ορίζει η εθνική νομοθεσία του κράτους - μέλους εγκατάστασης των υποψηφίων.

 

2. Κάθε υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό ή τη διαδικασία με διαπραγμάτευση όταν:

 

α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 

β) Έχει καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 4. Αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, αποκλείεται εφόσον το αδίκημα διαπράχθηκε από τους διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση ή από το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

 

γ) Έχει αποδεδειγμένα διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε τρόπο από τις αναθέτουσες Αρχές.

 

δ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.

 

ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.

 

στ) Είναι ένοχος ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των πληροφοριών του παρόντος και του επόμενου άρθρου ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

 

3. Η αναθέτουσα Αρχή δέχεται ως απόδειξη περί του ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων τα ακόλουθα έγγραφα:

 

α) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και τις περιπτώσεις α', β' της παραγράφου 2, πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής και απόσπασμα ποινικού μητρώου αντίστοιχα ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του υποψηφίου.

 

β) Για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 2 πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους καταγωγής του υποψηφίου.

 

Προκειμένου να γίνουν δεκτά τα ως άνω πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τις ειδικές περί αυτών διατάξεις ή εφόσον δεν ορίζεται άλλως, να μη φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την πρόσκληση της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

 

Αν το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σημεία α', β', μπορεί να αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

 

4. Ως αδικήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική διαγωγή των υποψηφίων νοούνται η υπεξαίρεση, η απάτη, η εκβίαση, η πλαστογραφία, η ψευδορκία, η δωροδοκία και η δόλια χρεοκοπία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να περιορίζονται ή να αποσαφηνίζονται, στα πλαίσια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2 και να εξειδικεύονται τα στοιχεία της παραγράφου 3 με τα οποία αποδεικνύεται η έλλειψη των λόγων αποκλεισμού, επιπλέον δε να καθορίζεται το χρονικό διάστημα του αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του νόμου αυτού, για τους λόγους της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.