Νόμος 3316/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Έλεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων για την εκπόνηση της μελέτης ή την παροχή της υπηρεσίας μπορεί να αξιολογείται ιδίως βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. Για τον έλεγχο της ικανότητας αυτής η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά με την προκήρυξη, όλα ή κάποια από τα παρακάτω στοιχεία, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των υπηρεσιών:

 

α) Κατάλογο με τις κυριότερες μελέτες ή υπηρεσίες παρόμοιας φύσης που προσφέρθηκαν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πενταετίας και το πολύ δεκαπενταετίας πριν την ημέρα της υποβολής των προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστημα πρέπει να είναι ανάλογο του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και των εξειδικευμένων απαιτήσεων της προς ανάθεση σύμβασης και καθορίζεται στην προκήρυξη. Ο κατάλογος αναφέρει το ποσό της κάθε σύμβασης, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών και τον εργοδότη είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό φορέα. Η εκπόνηση των μελετών και ο βαθμός επιτυχούς υλοποίησης τους κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, ο οποίος κρίνεται με βάση την πληρότητα, επάρκεια, ευστοχία επιλογών, ακρίβεια εκτιμήσεων των απαιτούμενων πόρων και το κόστος υλοποίησης αποδεικνύεται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή του εργοδότη - δημόσιου φορέα ή με βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη και αν τέτοια βεβαίωση δεν μπορεί να εκδοθεί, με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Αναλόγως αποδεικνύεται η καλότεχνη, επιτυχής και αποτελεσματική εκπλήρωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 

β) Τους τίτλους σπουδών και αναφορά περί των επαγγελματικών προσόντων του υποψηφίου ή / και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης του υποψηφίου, ιδίως αυτών που είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως επίσης και βιογραφικά σημειώματα της ομάδας μελέτης του υποψηφίου.

 

γ) Αναφορά περί του συνόλου του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που διαθέτει η επιχείρηση είτε ανήκει οργανικά στην επιχείρηση του υποψηφίου είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των μέτρων που λαμβάνει ο μελετητής ή παρέχων υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας της επιχείρησης του.

 

ε) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του υποψηφίου και για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.

 

2. Αν οι προς ανάθεση υπηρεσίες είναι σύνθετες ή, για εξαιρετικούς λόγους πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, μπορεί να γίνει έλεγχος είτε από την ίδια την αναθέτουσα Αρχή ή, για λογαριασμό της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, εφόσον ο οργανισμός αυτός δέχεται να προβεί στον έλεγχο. Ο έλεγχος μπορεί να αφορά στις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου και, αν κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.

 

3. Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με προεκτιμώμενη αμοιβή που υπερβαίνει το όριο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ, οι υποψήφιοι μπορούν, για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων επιχειρήσεων, για να αποδείξουν την τεχνική τους καταλληλότητα, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με τις επιχειρήσεις αυτές δεσμούς συγκεκριμένης νομικής φύσης. Η αναθέτουσα Αρχή ζητά αποδείξεις για τη δέσμευση της επιχείρησης που θέτει τις δυνατότητες της στη διάθεση του υποψηφίου και ιδίως την ύπαρξη απόφασης του οργάνου διοίκησης της επιχείρησης, περί του ότι θα διαθέσει τα ζητούμενα τεχνικά μέσα υπέρ του υποψηφίου, αν αυτός επιλεγεί ανάδοχος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.