Νόμος 3316/05 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες - Πιστοποιητικά Αρμόδια Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Μητρώο Μελετητών δικαιούνται να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της Ελλάδας ή ισότιμου της αλλοδαπής, που έχουν συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις απαγορεύσεις της επόμενης παραγράφου.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στο Μητρώο Μελετητών των πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα, εφόσον το δικαίωμα εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων περιλαμβάνεται μεταξύ των νόμιμων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

 

2. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών τα πρόσωπα τα οποία:

 

α) Εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή, με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής. Το κώλυμα συνεχίζει να υφίσταται για δύο (2) χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση τους και κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών σε μελετητή ή εταιρεία μελετών, με σχέση μίσθωσης εργασίας ή έργου.

 

β) Εργάζονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εταιρείες μελετών, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το μελετητικό πτυχίο τους κατά το διάστημα ισχύος της σχέσης αυτής αυτοτελώς ή ως μέλη σύμπραξης ή κοινοπραξίας, σε διαδικασία σύναψης σύμβασης του νόμου αυτού.

 

γ) Έχουν ατομική εργοληπτική επιχείρηση ή είναι εταίροι προσωπικής εταιρείας ή διαχειριστές ή εταίροι εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ή νόμιμοι εκπρόσωποι ανώνυμης εταιρείας, γραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

δ) Είναι γραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών.

 

ε) Παρέχουν τις υπηρεσίες τους με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία εκτέλεσης δημόσιων έργων, όπως ιδίως στα πλαίσια του συστήματος προσφοράς μελέτη - κατασκευή ή τροποποίησης της μελέτης του έργου.

 

στ) Εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, καθώς και στις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

 

3. Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών έχουν τα νομικά πρόσωπα που έχουν κατά το καταστατικό τους ως κύριο σκοπό την εκπόνηση μελετών και είναι νομίμως εγκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον:

 

α) δεν είναι συνδεδεμένα με εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων ή εξαρτημένα από πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών που στελεχώνουν ή συμμετέχουν σε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και

 

β) είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών τουλάχιστον:

 

α)α. οι ομόρρυθμοι εταίροι, σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας,

 

β)β. οι διαχειριστές σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης,

 

γ)γ. οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι και όσοι ασκούν τη γενική διαχείριση σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας. Στους σκοπούς των εταιρειών μελετών δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται δραστηριότητες συγκρουόμενες εξ αντικειμένου με τον κύριο σκοπό τους, όπως η ανάληψη (άμεσα ή έμμεσα) δημόσιων έργων ή προμηθειών.

 

Οι μετοχές ανώνυμης εταιρείας μελετών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

 

4. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών διενεργείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, ο οποίος κατατάσσεται αφενός σε μία ή περισσότερες κατηγορίες μελετών, βάσει των εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνικών γνώσεών του, που αποδεικνύονται από τον τίτλο και τον τομέα σπουδών του, καθώς και από την πιστοποιούμενη εμπειρία του και αφετέρου σε τάξεις ανά κατηγορία, με βάση το δυναμικό του. Το δυναμικό υπολογίζεται σε μονάδες, ανάλογα με τον τομέα σπουδών του, την εμπειρία στην εκπόνηση μελετών δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, καθώς και την εμπειρία του σε επιβλέψεις μελετών, και τα έτη που παρήλθαν από την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών ως εξής:

 

(α) Μελετητής που έχει συμπληρώσει τετραετία από την κτήση του διπλώματος: δυναμικό μιας μονάδας.

 

(β) Μελετητής που έχει συμπληρώσει οκταετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό δύο μονάδων.

 

(γ) Μελετητής που έχει συμπληρώσει δωδεκαετία από την κτήση του διπλώματος και έχει αποδεδειγμένη ανάλογη εμπειρία: δυναμικό τριών μονάδων.

 

Για την κατάταξη εταιρείας στα Μητρώα Μελετών λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των δυναμικών των φυσικών προσώπων που έχουν καταταγεί στο Μητρώο, ανά κατηγορία και τάξη, έχουν την εταιρική ιδιότητα ή απασχολούνται μόνιμα σε αυτήν με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουν δεσμεύσει στην εταιρεία το πτυχίο τους της επόμενης παραγράφου. Κάθε μελετητής ή πάροχος υπηρεσιών μπορεί να δεσμεύσει το πτυχίο του σε μία μόνο εταιρεία μελετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 119 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

5. Για την εγγραφή και κατάταξη στα Μητρώα εκδίδεται βεβαίωση με τη μορφή πτυχίου, η οποία ακολουθεί τις μεταβολές των στοιχείων στα οποία βασίζεται η κατάταξη. Το πτυχίο εκδίδεται και ισχύει για ορισμένο χρόνο. Οι τάξεις των πτυχίων Μελετών καθορίζονται σε πέντε, ανάλογα με το ελάχιστο δυναμικό που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, κατά κατηγορία σύμβασης και κατηγορία μελέτης ή υπηρεσίας.

 

6. Για την εγγραφή στα Μητρώα:

 

Πτυχίο Α' τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με δυναμικό μιας μονάδας στην εν λόγω κατηγορία.

 

Πτυχίο Β' τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με δυναμικό δύο μονάδων στην εν λόγω κατηγορία.

 

Πτυχίο Γ τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε μελετητή ή εταιρεία μελετών με δυναμικό τουλάχιστον τριών μονάδων στην εν λόγω κατηγορία, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας μελετητής με πτυχίο Γ τάξης και δεν πληρούνται οι όροι για την απόκτηση πτυχίου ανώτερης τάξης.

 

Πτυχίο Δ' τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον επτά μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν μελετητή με πτυχίο Γ τάξης και έναν με πτυχίο Β' τάξης και εφόσον η εταιρεία δεν πληροί τους όρους απόκτησης πτυχίου ανώτερης τάξης. Πτυχίο Ε' τάξης σε συγκεκριμένη κατηγορία χορηγείται σε εταιρεία μελετών που διαθέτει στην κατηγορία αυτή δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνει δύο μελετητές με πτυχία Γ τάξης και έναν μελετητή με πτυχίο Β' τάξης τουλάχιστον.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζονται:

 

α) Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής και κατάταξης στα μητρώα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται.

 

β) Οι όροι και προϋποθέσεις ελέγχου, ανανέωσης, αναθεώρησης και ακύρωσης του πτυχίου, η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και τα αρμόδια για την έκδοση των πτυχίων όργανα.

 

γ) Τα όρια αμοιβών μελετών που έχουν δικαίωμα εκπόνησης οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα, ανάλογα με την κατηγορία και την τάξη του πτυχίου τους.

 

δ) Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης ενδικοφανούς διαδικασίας κατά των διοικητικών πράξεων εγγραφής και κατάταξης στα Μητρώα, αναθεώρησης του πτυχίου, διαγραφής από τα Μητρώα και αφαίρεσης του πτυχίου, τα αποφαινόμενα όργανα και η σχετική διαδικασία.

 

ε) Η αρμόδια για την τήρηση και τον έλεγχο των Μητρώων Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο καθορισμός και η κατανομή των σχετικών αρμοδιοτήτων στα επί μέρους τμήματα αυτής.

 

στ) Οι αρμοδιότητες της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μητρώου της παραγράφου 8, οι ιδιότητες των μελών και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας της και της τήρησης των Μητρώων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 199 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συγκροτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου με θητεία 2 ετών, που μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές. Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποτελείται από 13 μέλη, ένα εκ των οποίων υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, ένα μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ανά ένα υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών - Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ) και το Σύλλογο Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ). Στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονται ιδίως η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε θέματα εγγραφής, κατάταξης και κάθε είδους μεταβολής των εγγεγραμμένων στα Μητρώα και η εισήγηση για την τροποποίηση του σχετικού μετά Μητρώα νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων και να καθορίζεται η θητεία της, η σύνθεση της, η διαδικασία έκδοσης των γνωμοδοτήσεων της και οι εν γένει αρμοδιότητες της. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι τροποποιήσεις που επέρχονται στη διαδικασία των διαγωνισμών του νόμου αυτού, ως συνέπεια της σύστασης και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.