Νόμος 3325/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) νέων δραστηριοτήτων μόνο στις εξής περιπτώσεις:

 

1. Στην περιοχή Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) μόνο:

 

α) Επαγγελματικών εργαστηρίων, όπως και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 37 KW ή η θερμική ισχύς τα 70 KW.

 

Η εγκατάσταση (ίδρυση) επαγγελματικών εργαστηρίων των κατηγοριών Α)γ, Β)β και C της 5905/Φ/15839/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 611/Β/1995) επιτρέπεται μόνο σε ανεξάρτητο κτίριο.

 

β) Αποθηκών χαμηλής όχλησης ως εξής:

 

α)α) αποθηκών της περίπτωσης (γ)γ) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 με μέγιστη συνολική επιφάνεια 1.500 m2 σε ανεξάρτητο κτίριο χωρίς περιορισμούς ως προς την εγκατεστημένη ισχύ και εφόσον δεν επέρχεται κυκλοφοριακή φόρτιση,

β)β) αποθηκών της περίπτωσης (α)α) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) kW ή θερμική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) kW,

γ)γ) αποθηκών της περίπτωσης (δ)δ) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 και μόνο για την αποθήκευση αερίων καυσίμων ή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων, εφόσον η ποσότητα που αποθηκεύεται δεν υπερβαίνει τα 1.000 kg, και προκειμένου για αποθήκευση ασετιλίνης δεν υπερβαίνει τα 500 kg,

δ)δ) αποθήκες της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 που χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) kW ή η θερμική ισχύς τα πενήντα (50) kW και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις (α)α), (β)β), (γ)γ), (δ)δ) και (ε)ε).

 

γ) Επιτρέπεται επίσης η εγκατάσταση (ίδρυση) στο ίδιο κτίριο περισσότερων του ενός επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και ανήκουν στον ίδιο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον το κτίριο αυτό είναι ανεξάρτητο και έχει αποκλειστικά επαγγελματική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

2. Σε περιοχές Βιομηχανικές Περιοχές, Βιοτεχνικά Πάρκα, Βιομηχανικά Πάρκα, EM, EO, σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος και σε περιοχές όπου από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών, επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανιών - βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, καθώς και μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών, όπως ορίζονται στο άρθρο 17 του νόμου 3325/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

3. Στις περιοχές των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου που έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωργική γη και στην εκτός σχεδίου περιοχή του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αγροτοβιομηχανικών μονάδων που αξιοποιούν προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα 80 kW ή η θερμική ισχύς τους τα 50 kW.

 

4. Στην περιοχή (Α) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος με χρήση γεωργική γη και στην εκτός σχεδίου περιοχή του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών των περιπτώσεων (α)α) και (γ)γ) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2, με την προϋπόθεση ότι στα εργαστήρια ή στις αποθήκες επεξεργάζονται ή εναποθηκεύονται προϊόντα που παράγονται στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας.

 

Στις αποθήκες της περίπτωσης (α)α) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2, που εγκαθίστανται στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται η κατασκευή ειδών συσκευασίας από χαρτί, χαρτόνι ή ξύλο μόνο για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών. Επίσης επιτρέπεται η ίδρυση οινοποιείων, ελαιοτριβείων και κυλινδρόμυλων χαμηλής όχλησης, τα οποία αξιοποιούν προϊόντα της περιοχής, με την προϋπόθεση ότι η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 80 kW ή η θερμική ισχύς τα 50 kW.

 

5. Στην περιοχή (Α) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος, καθώς και σε περιοχές Βιομηχανικά Πάρκα επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να ιδρύονται ή να εκσυγχρονίζονται εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος (διαλογή, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση βιομηχανικών στερεών και υγρών αποβλήτων), χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, ύστερα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται εντός διμήνου. Ομοίως στην περιοχή (Α) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αποθηκών της περίπτωσης (ε)ε) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2, χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους.

 

6. Σε Ζώνες Χονδρεμπορίου επιτρέπεται η εγκατάσταση (ίδρυση) αποθηκών της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία αυτών, καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης αυτής.

 

Ειδικά για την εγκατάσταση (ίδρυση) των αποθηκών της περίπτωσης (ε)ε) της παραγράφου 1)γ του άρθρου 2, πέραν των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή εγκεκριμένης μελέτης από την οικεία Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που κρίνονται απαραίτητοι για την προσαρμογή της αποθήκης στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.