Νόμος 3325/05 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκσυγχρονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 του νόμου 3982/2011 και που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Σε κάθε περίπτωση, για τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία των μονάδων μετά τον εκσυγχρονισμό, πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 19 και 20 του νόμου 3982/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α/1984), επιτρέπεται:

 

α)α) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 37 kW ή η θερμική ισχύς πέραν των 70 kW,

 

β)β) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.

 

β) Στις βιομηχανίες - βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και επιτρέπεται από τη χρήση γης της περιοχής.

 

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.

 

γ) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος.

 

δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται μόνο η τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς καμία αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος.

 

ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να γίνονται μέσα στα όρια που δεν μεταβάλλουν το βαθμό όχλησης της μονάδας, όπως αυτά καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 3137/191/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β/2012), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

3. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους καθορισμού του Υποδοχέα συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου επιτρεπόμενου βαθμού όχλησης.

 

Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και τις μονάδες ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης, που είναι εγκατεστημένες εντός Χώρων Υποδοχής Επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 3982/2011 (όπως περιοχές ΕΜ, ΕΟ, περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος, περιοχές όπου από ειδικότερες πολεοδομικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών), επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορούν να πραγματοποιηθούν ως εξής:

 

α) Στις μονάδες χαμηλής όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 

Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση.

 

Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον η προστιθέμενη δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή όχληση και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας που προκύπτει αθροιστικά μετά την συμπλήρωση της δραστηριότητας. Αν οι επιμέρους δραστηριότητες έχουν διαφορετικό όριο ή κριτήριο κατάταξης στο βαθμό όχλησης, λαμβάνεται αυτό που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό όχλησης.

 

β) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας. Αλλαγή δραστηριότητας επιτρέπεται εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει στη χαμηλή ή στη μέση όχληση. Συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός ή ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας ή εφόσον πρόκειται για καθετοποίηση της μονάδας, χωρίς να αλλάζει ο βαθμός όχλησης της προκύπτουσας εγκατάστασης αθροιστικά.

 

γ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός εφόσον η συνολική, ανά πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφισταμένης.

 

Η έναρξη της πενταετίας υπολογίζεται από τον τελευταίο εκσυγχρονισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με το άρθρο 20 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Στην περιοχή (Α) του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος, στις ζώνες χονδρεμπορίου, στις ζώνες οικιστικού ελέγχου και στις υπόλοιπες εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός με τις προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοικίας.

 

Ειδικά για τις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους εφόσον η συνολική, για την επόμενη πενταετία, αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του παραγωγικού εξοπλισμού δεν υπερβαίνει το 20% της υφιστάμενης και δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.

 

Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται στις μονάδες μέσης όχλησης, εφόσον χρησιμοποιείται ίδιου τύπου και ίσης ή μικρότερης ισχύος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

5. Αν ο εκσυγχρονισμός των μονάδων συνεπάγεται την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, αυτή γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Κατ' εξαίρεση η κτιριακή επέκταση δραστηριότητας που λειτουργούσε νόμιμα πριν από την έναρξη της ισχύος πολεοδομικής διάταξης, με την οποία μεταβάλλεται η χρήση γης στην περιοχή και καθίσταται η δραστηριότητα μη συμβατή προς τη νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από τη δημοσίευση της πολεοδομικής διάταξης:

 

α) με τους όρους δόμησης του από 31-03-1987 προεδρικού διατάγματος για τα εκτός σχεδίου και

 

β) τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν από την πολεοδομική διάταξη για τα εντός σχεδίου.

 

Αν η ανέγερση των νέων κτιρίων γίνεται σε όμορο γήπεδο, τα κτίρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για χρήσεις που επιτρέπονται στο γήπεδο αυτό κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Παρέκκλιση από τις ισχύουσες Πολεοδομικές διατάξεις επιτρέπεται εφόσον αυτό επιβάλλεται από εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ή για λειτουργικούς λόγους που αφορούν μόνο στο ύψος

των μηχανημάτων.

 

6. Οι φορείς των δραστηριοτήτων, που το γήπεδό τους εφάπτεται με εθνικές ή επαρχιακές οδούς, υποχρεούνται, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έγκριση του εκσυγχρονισμού, να συνυποβάλλουν προς έγκριση και μελέτη αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

 

Με απόφαση του οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της οικείας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, επιτρέπεται η επιβολή πρόσθετων ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής.

 

7. Δεν προσμετράται στο επιτρεπόμενο ποσοστό αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης ή της ισχύος, κατά περίπτωση:

 

α) Ηλεκτρική ενέργεια ή ισχύς που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής, της ασφάλειας και της άνετης διαβίωσης των εργαζομένων.

 

β) Ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την οποία είτε παράγει η ίδια η μονάδα με τεχνολογίες που δεν εκλύουν ατμοσφαιρικούς ρύπους είτε την προμηθεύεται από ανεξάρτητο παραγωγό.

 

Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αύξηση ατμοσφαιρικών ρύπων, λοιπών εκπομπών και οχλήσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται η επιτρεπόμενη μεταβολή της ενεργειακής κατανάλωσης των μονάδων, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού αυτής, στην περίπτωση που μεταβάλλεται ο αριθμός των σειρών εργασίας (βάρδιας) των μονάδων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.