Νόμος 3345/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 248 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Ο πλειοδότης σε δημοπρασία που διενεργήθηκε για την εκποίηση δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου μπορεί, ως την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης, να υποδείξει εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ως αγοράστρια, υπό τον όρο ότι ο πλειοδότης θα έχει ήδη προσυμφωνήσει τη χρηματοδοτική μίσθωση του εν λόγω ακινήτου με την υποδεικνυόμενη από αυτόν εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης.}

 

2. Στο άρθρο 252 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 η υφιστάμενη παράγραφος αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Επιτρέπεται η αγορά έτοιμου προς χρήση κτίσματος, με το λειτουργικό του εξοπλισμό, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Για το σκοπό αυτόν καταρτίζεται προσύμφωνο, το οποίο προβλέπει τη σύναψη οριστικής σύμβασης μεταβίβασης και την παράδοση του έτοιμου προς χρήση οικοδομήματος εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.}

 

3. Στο άρθρου 253 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα και για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε ετών, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου, καθώς και τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της διακήρυξης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.}

 

4. Η αποζημίωση του άρθρου 131 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 351/2003 (ΦΕΚ 316/Α/2003), προκειμένου για τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, εντάσσεται στα μηνιαία κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης αυτών και το ύψος της καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για έξι ακόμη μήνες οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχεία α', β', γ' και δ' και 4 του άρθρου 12 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002) για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευσή του. Στη ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 3074/2002 υπάγονται και τα τέλη, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου.

 

6. Η προθεσμία των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 30-06-2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.