Νόμος 3428/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε Ανεξάρτητα Συστήματα Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αίτημα για την απαλλαγή τμήματος ή του συνόλου του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους, υποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή με την αίτηση τροποποίησης της Άδειας αυτής, λόγω επέκτασης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή με την αίτηση αύξησης της δυναμικότητάς του.

 

2. Η απαλλαγή χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, για ορισμένο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 22 και του άρθρου 28 παραγράφου 4 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2003/55/ΕΚ.

 

3. Η εφαρμογή της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 δεν απαιτείται στην περίπτωση Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, το οποίο συνιστά τμήμα διασύνδεσης, για την οποία έχει χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε τρίτους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας [ΕΟΚ] 2003/55/ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, με την αίτηση χορήγησης άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου, συνυποβάλλεται κάθε στοιχείο σχετικά με τη χορηγηθείσα απαλλαγή. Στην άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου συμπεριλαμβάνονται οι όροι υπό τους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

4. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για Ανεξάρτητη Εγκατάσταση Αποθήκευσης σε υπόγειους φυσικούς χώρους, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό αντικαθιστά την άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.