Νόμος 4001/11 - Άρθρο 195

Άρθρο 195: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 1 έως και 6, 8 έως και 20, 22 έως και 36, 39 και 41 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005).

 

β) Οι παράγραφοι 7 έως και 10 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005.

 

γ) Οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 38 του νόμου 3428/2005.

 

Οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στις ως άνω Καταργούμενες διατάξεις νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995).

 

2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 και επόμενα ή 63Α και επόμενα του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 32 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις όπως ισχύουν:

 

α) Τα άρθρα 9, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 22Α, 23 και 23Α του νόμου 2773/1999.

 

β) Οι παράγραφοι 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 24 του νόμου 2773/1999.

 

γ) τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του νόμου 2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το άρθρο 29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί να ισχύει αντικαθιστάμενη ως ακολούθως:

 

{Τα τιμολόγια προμήθειας της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού για τη χαμηλή τάση μέχρι την 30-06-2013 εγκρίνονται, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν αναδρομική ισχύ.}}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012).

 

δ) Τα άρθρα 26, 27, 28 και 29 του νόμου 3426/2005.

 

ε) Το άρθρο 5 παράγραφοι 16 και 17, το άρθρο 11, το άρθρο 12 παράγραφοι 21 έως 32 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του νόμου 2289/1995.

 

στ) Η υποπερίπτωση γ.20 της περίπτωσης Γ της παραγράφου II του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3468/2006, όπως ισχύει.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.