Νόμος 3453/06 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του νόμου 2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

α. Στα κέρδη, τα οποία εισπράττουν οι ημεδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), λόγω της συμμετοχής τους σε θυγατρικές εταιρείες των οποίων η έδρα ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β. Στα κέρδη, τα οποία διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προς τις μητρικές τους εταιρείες των οποίων η έδρα ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ. Στα κέρδη, τα οποία λαμβάνει η μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί στην Ελλάδα εταιρεία άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία προέρχονται από θυγατρική της εταιρεία με έδρα επίσης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

δ. Στα κέρδη, τα οποία διανέμουν οι ημεδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 101 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θυγατρικές άλλων εταιρειών κράτους μέλους, σε μόνιμη εγκατάσταση που διατηρεί η μητρική σε άλλο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος της υπόψη μόνιμης εγκατάστασης είναι διαφορετικό από αυτό της μητρικής εταιρείας.}

 

2. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α' του άρθρου 9 του νόμου 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Εταιρεία: η εταιρεία η οποία έχει μία από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και η οποία:}

 

3. Η περίπτωση β' του άρθρου 9 του νόμου 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) εταιρεία άλλου κράτους μέλους: η εταιρεία του κράτους αυτού, η οποία έχει κάποια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α1, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά και η οποία:}

 

4. Οι περιπτώσεις γ', δ' και ε' του άρθρου 9 του νόμου 2578/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ) μητρική εταιρεία: η εταιρεία που εμπίπτει στην περίπτωση α' και η οποία συμμετέχει κατ' ελάχιστο όριο με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στο κεφάλαιο εταιρείας που εμπίπτει στην περίπτωση β' ή στο κεφάλαιο ημεδαπής εταιρείας, το οποίο ανήκει εν όλω ή εν μέρει σε μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας της πιο πάνω μητρικής εταιρείας.

 

Το αναφερόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μειώνεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την 01-01-2007 και σε δέκα τοις εκατό (10%) από την 01-01-2009 και μετά.

 

δ) θυγατρική εταιρεία: η εταιρεία στο κεφάλαιο της οποίας υφίσταται η κατά την προηγούμενη περίπτωση γ συμμετοχή.

 

ε) θυγατρική εταιρεία εταιρείας που αναφέρεται στην περίπτωση δ': η εταιρεία που περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις α' ή β' και στο κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει, με τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ' ποσοστά, η εταιρεία που εμπίπτει στην περίπτωση δ' ή άλλη χαμηλότερου επιπέδου θυγατρική εταιρεία.

 

5. Στο άρθρο 9 του νόμου 2578/1998 προστίθεται περίπτωση στ που έχει ως εξής:

 

{στ) μόνιμη εγκατάσταση: ένας καθορισμένος τόπος επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος, μέσω του οποίου διεξάγεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει επιχειρηματική δραστηριότητα εταιρείας που εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος από αυτό της μόνιμης εγκατάστασης και τα κέρδη από τη δραστηριότητα αυτή φορολογούνται στο κράτος μέλος, στο οποίο διατηρείται η μόνιμη εγκατάσταση είτε με βάση τις συμβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας είτε, σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια σύμβαση, με βάση το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα κέρδη, τα οποία λαμβάνει ημεδαπή εταιρεία λόγω της συμμετοχής της σε θυγατρική εταιρεία, της οποίας η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα κατά την έννοια του άρθρου 30 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, κατά περίπτωση.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και όταν τα κέρδη εισπράττονται από ευρισκόμενη στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους μέλους (μητρικής) και τα οποία καταβάλλονται από θυγατρική της εταιρεία.}

 

7. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του νόμου 2578/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος ημεδαπής μητρικής εταιρείας ή μόνιμης εγκατάστασης την οποία διατηρεί στη χώρα μας εταιρεία άλλου κράτους μέλους, το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 και 1 και 3 του άρθρου 109 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος θυγατρικής εταιρείας, το οποίο αναλογεί επί των διανεμηθέντων προς την ημεδαπή μητρική εταιρεία ή τη μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους μέλους κερδών, καθώς και το ποσό του φόρου που ενδεχόμενα παρακρατήθηκε στα ίδια κέρδη από τη θυγατρική εταιρεία.

 

Εκπίπτονται και τα πιο πάνω καταβληθέντα ποσά φόρου εισοδήματος εταιρείας της περίπτωσης ε' του άρθρου 9 που αναλογούν στα διανεμηθέντα από αυτήν κέρδη, τα οποία κτώνται τελικά από την ημεδαπή μητρική εταιρεία ή τη μόνιμη εγκατάσταση εταιρείας άλλου κράτους μέλους, μέσω θυγατρικής εταιρείας της πρώτης ή συμμετοχών της δεύτερης, κατ' ελάχιστο όριο του οριζόμενου στις διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 9 του παρόντος ποσοστού συμμετοχής.

 

Το συνολικά εκπιπτόμενο ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα.

 

4. Οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς τις εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές.}

 

8. Στο άρθρο 10 του νόμου 2578/1998 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Θυγατρική εταιρεία ημεδαπής μητρικής εταιρείας, η οποία έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος, δύναται να θεωρηθεί από τη χώρα μας ως φορολογικά διαφανής, αφού ληφθούν υπόψη και τα νομικά χαρακτηριστικά της, όπως απορρέουν από το δίκαιο της χώρας βάσει του οποίου έχει συσταθεί Στην περίπτωση χαρακτηρισμού της εν λόγω θυγατρικής ως φορολογικά διαφανούς, η ημεδαπή μητρική της εταιρεία φορολογείται για το ποσοστό συμμετοχής της στα συνολικά κέρδη της θυγατρικής. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της θυγατρικής προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα της ημεδαπής μητρικής εταιρείας τα κέρδη που της αναλογούν κατά το ποσοστό συμμετοχής της στα κέρδη της θυγατρικής. Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής εταιρείας εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος της εταιρείας της περίπτωσης ε' του άρθρου 9 που αναλογεί στα διανεμηθέντα από αυτήν κέρδη, τα οποία κτώνται τελικά από την ημεδαπή μητρική εταιρεία μέσω της φορολογικά διαφανούς θυγατρικής της, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' του άρθρου 9 και του άρθρου 11 του παρόντος. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία της περίπτωσης ε' του άρθρου 9 δεν θεωρείται φορολογικά διαφανής. Εταιρεία φορολογικά διαφανής είναι αυτή, της οποίας τα κέρδη φορολογούνται στο όνομα των μετόχων ή μελών της.}

 

9. Το άρθρο 11 του νόμου 2578/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 11: Προϋποθέσεις εφαρμογής

 

Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως 10 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή μητρική εταιρεία δεν διατηρεί επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη το οριζόμενο από την περίπτωση γ' του άρθρου 9 του παρόντος νόμου ποσοστό.

 

Επίσης, η έκπτωση των φόρων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10 δεν επιτρέπεται, εάν η θυγατρική εταιρεία της ημεδαπής μητρικής εταιρείας δεν διατηρεί για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα το οριζόμενο από την περίπτωση ε' του άρθρου 9 ποσοστό.}

 

10. Μετά το Παράρτημα Α του νόμου 2578/1998 προστίθεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1 ως εξής:

 

{Παράρτημα Α1: Πίνακας νομικών μορφών

 

α) Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται societe anοnyme / naamlοze vennootschap, societe en commandite par actions / commanditaire vennootschap οp aandelen, societe privee a responsabilite limite / besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a responsabilite limitee / cobperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a responsabilite illimitee / cobperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, societe en nom collectif / vennootschap onder firma, societe en commandite simple / gewone commanditaire vennootschap, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν υιοθετήσει μία από τις παραπάνω νομικές μορφές, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του βελγικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στο Βέλγιο.

 

β) Οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται aktieselskab και anpartsselskab. Οι άλλες εταιρείες που υπόκεινται στο φόρο σύμφωνα με το νόμο για τη φορολόγηση εταιρειών, στο βαθμό που το φορολογητέο εισόδημά τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις aktieselskaber.

 

γ) Οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται Αktiengesellschaft, Kοmmanditgesellschaft auf Αktien, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbsund Wirtschaftsgenossenschaft, Betriebe gewerblicher Αrt von juristischen Personen des bffentlichen Rechts, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γερμανία.

 

δ) Οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ελληνικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Ελλάδα.

 

ε) Οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται sociedad anόnima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου και άλλες οντότητες που έχουν συσταθεί βάσει του ισπανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών (impuesto sobre sociedades) στην Ισπανία.

 

στ) Οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societes par actions simplifiees, societes d' assurances mutuelles, caisses d' epargne et de prevoyance, societes civiles, που υπόκεινται αυτόματα στο φόρο εταιρειών, οι cooperatives, unions de cooperatives, οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γαλλία.

 

ζ) Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο, τα νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς του Ιndustrial and Provident Societies Αct, οι bυilding societies, που είναι εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς των Building Societies Αcts και οι Trustee Savings Banks, κατά την έννοια του Trustee Savings Banks Αct, 1989.

 

η) Οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsibilita limitata, societa cooperative, societa di mutua assicurazione και οι δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες είναι, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, εμπορικές.

 

θ) Οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται societe anonyme, societe en commandite par actions societe a respοnsabilite limitee, societe cooperative, societe cooperative organisee comme une societe anonyme, association d' assurances mutuelles, association d' epargne - pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ου miniere de l' Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit pυblic, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στο Λουξεμβούργο.

 

ι) Οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται naamlοze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Οpen commanditaire vennootschap, Cobperatie, onderlinge waarborgma-atschappij, Fonds voor gemene rekening, vereniging op cobperatieve grondslag, vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar οι kredietinsteIIing optreedt, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Ολλανδία.

 

ι)α) Οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται Αktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften, Betriebe gewerblicher Art von Kbrperschaften des bffentlichen Rechts, Sparkassen, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του αυστριακού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στην Αυστρία.

 

ι)β) Οι εμπορικές ή οι εμπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου.

 

ι)γ) Οι εταιρείες του φιλανδικού δικαίου που αποκαλούνται οsakeyhtiblaktiebοlag, οsυυskυnta / andelslag, saastbpankki / sparbank και vakuutusyhtib / fbrsakringsbolag.

 

ι)δ) Οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται aktiebolag, fbrsakringsaktiebοlag, ekonomiska fbreningar, sparbanker, bmsesidiga fbrsakringsbolag.

 

ι)ε) Οι εταιρείες του τσεχικού δικαίου που αποκαλούνται: akciova spolecnost, spolecnost S rucenim omezenym,

 

ι)στ) Οι εταιρείες του εσθονικού δικαίου που αποκαλούνται: taisϋhing, υsaldυsϋhing, οsaϋhing, aktsiaselts, tυlυndυsϋhistυ,

 

ι)ζ) Στο κυπριακό δίκαιο, εταιρείες όπως αυτές ορίζονται στους Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους.

 

ι)η) Οι εταιρείες του λετονικού δικαίου που αποκαλούνται: akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu,

 

ι)θ) Οι εταιρείες που έχουν συγκροτηθεί βάσει του λιθουανικού δικαίου.

 

κ) Οι εταιρείες του ουγγρικού δικαίου που αποκαλούνται: kbzkereseti tarsasag, beteti tarsasag, kbzbsvallalat, korlatolt felelοssegυ tarsasag, reszvenytarsasag, egyesules, szbvetkzet.

 

κ)α) Οι εταιρείες του μαλτέζικου δικαίου που αποκαλούνται: Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata, Socjetajieten commandite li l-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet,

 

κ)β) Οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται: spka akcyjna, spόka Ζ ograniczoni odpowiedzialnosciij,

 

κ)γ) Οι εταιρείες του σλοβενικού δικαίου που αποκαλούνται: delniska druzba, komanditna bruzba, druzba Ζ omejeno odgovornostjo.

 

κ)δ) Οι εταιρείες του σλοβακικού δικαίου που αποκαλούνται: akciova spolocnost, spοlοcnοst' s rucenim obmedzenym, komanditna spolocnost.

 

κ)ε) Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

κ)στ) Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2157/2001 του Συμβουλίου της 08-10-2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) του νόμου 3412/2005 (ΦΕΚ 276/Α/2005) και της Οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 08-10-2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων και οι συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1435/2003 του Συμβουλίου της 22-07-2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας και της Οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-07-2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.