Νόμος 2578/98 - Άρθρο pa

Παράρτημα Α: Πίνακας νομικών μορφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2157/2001 του Συμβουλίου της 08-10-2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) και της Οδηγίας 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 08-10-2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων και οι συνεταιριστικές εταιρείες που έχουν συσταθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 1435/2003 του Συμβουλίου της 22-07-2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) και της Οδηγίας 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22-07-2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων.

 

β) Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται societe anοnyme / naamlοze vennootschap, societe en commandite par actions / commanditaire vennootschap οp aandelen, societe privee a respοnsabilite limitee / bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkeind, societe cooperative a responsabilite limitee / cooperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, societe cooperative a respοnsabilite limitee / cοοperatίeνe vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, societe en nom cοlιectif / νennοοtschap onder firma, societe en commandite simple / gewone commanditaire venootschap, δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει μία από τις προαναφερόμενες νομικές μορφές, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του βελγικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Βέλγιο.

 

γ) Οι εταιρείες του τσεχικού δικαίου που αποκαλούνται akciova spolecnost, spοlecnοst s rucenim omezenym.

 

δ) Οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται aktieselskab και anpartsselskab. Άλλες εταιρείες υποκείμενες στο φόρο δυνάμει του νόμου περί της φορολογίας επιχειρήσεων, εφόσον το φορολογητέο εισόδημά τους υπολογίζεται και φορολογείται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται σε aktieselskaber.

 

ε) Οι εταιρείες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται Aktiengesellschaft, Kοmmanditgesellschaft auf Aktien, Gesellshaft mit beschrankter Haftung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Erwerbs- und Wirtchaftsg- enos- senschaft, Betriebe gewerblcher Αrt νοn juristischen Personen des offenttlechen Rechts και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γερμανικού δικαίου και υπόκεινται σε φόρο εταιρειών στη Γερμανία.

 

στ) Οι εταιρείες του εσθονικού δικαίου που αποκαλούνται taisuhing, usaldusuhing, osauhing, aktsiaselts, tulundusuhistu.

 

ζ) Οι εταιρείες του ελληνικού δικαίου που αποκαλούνται ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ).

 

η) Οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται sociedad anomima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου.

 

θ) Οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societes par actions simplifiees, societes d'assurances mutuelles, caisses d' epargne et de prevoyance, societes civiles, οι οποίες υπόκεινται αυτομάτως στο φόρο επιχειρήσεων, cooperatives, unions de cooperatives, οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του γαλλικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στη Γαλλία.

 

ι) Οι εταιρείες των οποίων η σύσταση και η λειτουργία διέπονται από το ιρλανδικό δίκαιο, οργανισμοί που καταχωρούνται βάσει του Industrial and Provident Societies Act, κατασκευαστικές εταιρείες των οποίων η σύσταση διέπεται από τις Building Societies ACTS και ταχυδρομικά ταμιευτήρια που διέπονται από τον Trustee Savings Banks Act, του 1989.

 

ι)α) Οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται societa per azioni, societa in accomandita per azioni, societa a responsabilita limitata, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν πλήρως ή κυρίως εμπορικές δραστηριότητες.

 

ι)β) Στο κυπριακό δίκαιο: εταιρείες όπως αυτές ορίζονται στους περί φορολογίας του εισοδήματος νόμους.

 

ι)γ) Οι εταιρείες του λεττονικού δικαίου που αποκαλούνται akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu.

 

ι)δ) Οι εταιρείες που έχουν συγκροτηθεί βάσει του λιθουανικού δικαίου.

 

ι)ε) Οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται societe anonyme, societe en commandite par actions, societe a responsabilite limitee, societe Cooperative, societe cooperative organisee comme une Societe anonyme, association d' assurances mutuelles, association d' epargne -pension, entreprise de nature commerciale, industrielle ου miniere de l' Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Λουξεμβούργου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στο Λουξεμβούργο.

 

ι)στ) Οι εταιρείες του ουγγρικού δικαίου που αποκαλούνται Kozkereseti tarsasag, beteti tarsasag, kozos vallalat, korlatolt felelossegu tarsasag, reszvenytarsasag, egyesules, kozhasznu tarsasag, szovetkezet.

 

ι)ζ) οι εταιρείες του μαλτέζικου δικαίου που αποκαλούνται: Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata, Soijetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum f'azzjonijiet,

 

ι)η) Οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται naamloze vennootschap, besloten vennootschapmet beperkte aansprakelihkheid, Οpen commanditaire vennotschap, Cooperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, Fonds νoor gemene rekening, vereniging οp Cooperatieve grοndslag και vereniging welke οp οnderlinge grondslag als verzekeraar οι Kredietinstelling optreedt, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του ολλανδικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία ανωνύμων εταιρειών στις Κάτω Χώρες.

 

ι)θ) Οι εταιρείες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschrankter Haftung, Erwerbs -und Wirtschaftsgenossenschaften.

 

κ) Οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται spolka akcyjna, spolka z organiczona odpowiedzialnoscia.

 

κ)α) οι εταιρείες του πολωνικού δικαίου που αποκαλούνται: spotka akcyjna, spolka z ograniczona odpowiedzial-noscia, spolka komandytowo-akcyjna,

 

κ)β) Οι εταιρείες του σλοβενικού δικαίου που αποκαλούνται delniska druzba, komanditna druzba, druzba z omejeno odgovornostjo.

 

κ)γ) οι εταιρείες του ρουμανικού δικαίου που αποκαλούνται: societati in pe actiuni, societati in comandita pe actiuni, societati cu raspundere limitata, societati in nume colectiv, societati in comandita simpla.

 

κ)δ) Οι εταιρείες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται osakeyhtio / aktίebolag, osuusku nta / andelslag, saastopankki / sparbank και vakuutusyhtio / forsakringsbοlag.

 

κ)ε) οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται aktiebolag, bankaktiebolag, fOrsSkringsaktiebolag, ekonomiska foreningar, sparbanker / Omsesidiga farsSkringsbolag

 

κ)στ) Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

κ)ζ οι εταιρείες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται: aktiebolag, fOrsSkringsaktiebolag, ekonomiska foreningar, sparbanker, Omsesidiga fdrsSkringsboIag fOrsSkringsforeningar.

 

κ)θ) εταιρείες κροατικού δικαίου με την επωνυμία: dionicko drustvo, drustvo s organicenom odgovornoscu, καθώς και άλλες εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του κροατικού δικαίου και υπόκεινται σε φορολογία εταιρειών στην Κροατία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 161 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του νόμου 4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.