Νόμος 3458/06 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εκκαθάριση υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα εκτός Κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα εκτός Κοινότητας, που έχουν υποκαταστήματα σε δύο ή περισσότερα κράτη - μέλη, περιλαμβανομένης και της Ελλάδος, οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, όπου το πιστωτικό ίδρυμα έχει συστήσει υποκαταστήματα, για την απόφασή τους να κινήσουν τη διαδικασία εκκαθάρισης και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί αυτή να έχει. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμελλητί, με όλα τα πρόσφορα μέσα και κατά κανόνα πριν την έναρξη της εκκαθάρισης ή διαφορετικά αμέσως μετά.

 

2. Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, όταν αποφασίσουν την έναρξη διαδικασιών εκκαθάρισης υποκαταστήματος πιστωτικών ιδρυμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών – μελών όπου λειτουργούν υποκαταστήματα των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων σχετικά με την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης. Αντίστοιχη υποχρέωση ενημέρωσης για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας έχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαβίβαση της σχετικής ενημέρωσης πραγματοποιείται δια μέσου των αρμόδιων αρχών.

 

3. Οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών - μελών όπου είναι εγκατεστημένα τα υποκαταστήματα ιδρυμάτων με καταστατική έδρα σε χώρα εκτός Κοινότητας, όπως και οι τυχόν εκκαθαριστές, οφείλουν να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.