Νόμος 3458/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ενημέρωση των αρμόδιων αρχών του κράτους – μέλους υποδοχής και του κράτους - μέλους καταγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους υποδοχής για κάθε απόφασή τους να λάβουν μέτρα εξυγίανσης, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα έχουν τα μέτρα αυτά. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμελλητί με όλα τα κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος πρόσφορα μέσα πριν από τη λήψη των μέτρων, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά.

 

2. Αν ένα πιστωτικό ίδρυμα, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας, έχει υποκατάστημα ή παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, αν κρίνουν απαραίτητη τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, υποχρεούνται να ενημερώνουν, δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, τις αρμόδιες αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.