Νόμος 3458/06 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Δημοσίευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν αποφασιστεί η θέση σε εφαρμογή από τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές μέτρων εξυγίανσης που ενδέχεται να θίξουν δικαιώματα τρίτων σε κράτος - μέλος υποδοχής και αν η απόφαση που διατάσσει τα μέτρα αυτά υπόκειται σε ένδικο μέσο στην Ελλάδα, ο διαχειριστής, όπου προβλέπεται, διαφορετικά η αρμόδια αρχή ή το πρόσωπο για τη λήψη απόφασης με την οποία τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα εξυγίανσης οφείλει να αποστέλλει προς δημοσίευση το συντομότερο δυνατό και με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο απόσπασμα της απόφασης στο Γραφείο Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε δύο εφημερίδες που κυκλοφορούν σε όλη την επικράτεια κάθε κράτους - μέλους υποδοχής, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη άσκηση ένδικων μέσων.

 

2. Το δημοσιευόμενο απόσπασμα της απόφασης πρέπει να αναφέρει στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες των οικείων κρατών - μελών, ιδίως το αντικείμενο και τη νομική βάση της ληφθείσης απόφασης, την προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων μέσων, κυρίως δε μία ευκόλως κατανοητή ένδειξη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας αυτής, καθώς και την ακριβή διεύθυνση των ελληνικών διοικητικών ή δικαστικών αρχών που είναι αρμόδιες να αποφανθούν επί του ενδίκου μέσου.

 

3. Τα μέτρα εξυγίανσης εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τήρηση των προαναφερθέντων όρων δημοσιότητας, και παράγουν πλήρη αποτελέσματα έναντι των πιστωτών, εκτός αν οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές ή η σχετική με τα μέτρα εξυγίανσης νομοθεσία ορίζουν διαφορετικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.