Νόμος 3472/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) προστίθεται περίπτωση 14 ως εξής:

 

{14. Στο υπηρεσιακό συμβούλιο υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης, Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, Θεραπευτικών Καταστημάτων και Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών είναι δυνατόν να ορίζονται ως πρόεδρος και μέλη υπάλληλοι με βαθμό Α' των Καταστημάτων Κράτησης όλης της χώρας.}

 

2. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), που προστέθηκαν με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 3181/2003 (ΦΕΚ 218/Α/2003), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κριτήριο πρόσληψης για το προσωπικό του κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/1999), αποτελεί και η εντοπιότητα η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικό εγγραφής σε δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων του νομού, όπου εδρεύουν τα Καταστήματα Κράτησης, επί μία τουλάχιστον διετία.

 

Για τους δημότες μόνιμους κατοίκους κοινότητας ή δημοτικού διαμερίσματος δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει Κατάστημα Κράτησης, τα μόρια του κριτηρίου εντοπιότητας προσαυξάνονται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%). Για τους δημότες μόνιμους κατοίκους του δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου εδρεύει Κατάστημα Κράτησης, τα μόρια της εντοπιότητας προσαυξάνονται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Ο προβλεπόμενος στο προηγούμενο εδάφιο χρόνος πρέπει να συντρέχει κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής προκήρυξης.

 

Υποψήφιοι οι οποίοι διορίζονται με το πλεονέκτημα της εντοπιότητας υπηρετούν στην υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται κατά το διορισμό τους επί μία τουλάχιστον δεκαετία, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάθεση ή απόσπαση του υπαλλήλου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.