Νόμος 3512/06 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, εκ των μελών των κατηγοριών α' έως δ', ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Αντιπρόεδρος. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν:

 

α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή του, προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος του Υπουργείου,

 

β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι ή ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Υπουργείου, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,

 

γ) δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Δήμου και ο έτερος αιρετό μέλος του δημοτικού συμβουλίου,

 

δ) ένας δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών και εμπειρία στο δημόσιο τομέα και σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, με τα αυτά προσόντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και

 

ε) δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που νόμιμα διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των μουσουλμανικών κοινοτήτων, της νομικής οργάνωσής τους, των αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της εν γένει απήχησής τους μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου σχετικού στοιχείου. Ο διορισμός σε θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συνιστά κώλυμα για κατάληψη δημόσιας θέσης ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

1. β. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν, παυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία των οποίων έληξε, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους, αλλά όχι πέραν των 3 μηνών από τη λήξη της θητείας.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τους τακτικούς και έκτακτους πόρους του νομικού προσώπου, αποποιείται ή αποδέχεται κληρονομιές υπό το ευεργέτημα της απογραφής, αποδέχεται ή απορρίπτει δωρεές και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει από το νόμο ή τον κανονισμό λειτουργίας του. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρό του.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών εγκρίνεται ο Οργανισμός του νομικού προσώπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρότασή του που υποβάλλεται εντός 2 μηνών από την πρώτη συνεδρίασή του. Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού και του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4 .α. Στον Οργανισμό του νομικού προσώπου ορίζονται ιδίως, ακόμα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για το δημόσιο τομέα διατάξεων, η διάρθρωση και λειτουργία του, ο αριθμός, οι θέσεις, οι κατηγορίες, τα προσόντα, η κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιό τους, τα θέματα εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργου, εκμισθώσεως ή μισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών, η οικονομική διαχείρισή του και η υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστημα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του. Στις συνιστώμενες θέσεις προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου

 

μπορούν να αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση τους, για όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, με ή χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

β. Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ιδίως ο τόπος και χρόνος των συνεδριάσεων, που μπορεί να γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας για την ομαλή λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η εν γένει λειτουργία του, καθώς και οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τεμένους, κυρίως κατά το πρόγραμμα των μουσουλμανικών θρησκευτικών εορτών και της καθιερωμένης προσευχής της Παρασκευής, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Ιμάμη σε κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα, στην περίπτωση που ο διορισμένος Ιμάμης απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και ο τρόπος και ο χρόνος περιορισμένης κατ' ιδίαν παραχώρησης του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4473/2017 (ΦΕΚ 78/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.