Νόμος 3512/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τέμενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

2. Οι πόροι του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου είναι ιδίως:

 

α) οι τακτικοί που προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του Τεμένους και

 

β) οι έκτακτοι, που προέρχονται από:

 

α)α) πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,

 

β)β) έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκους από την εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδο από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του,

 

γ)γ) επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή και κληροδοσίες καταλειπόμενες σε αυτό, καθώς και κάθε είδους εισφορές συμπεριλαμβανομένων και τιμαλφών, ξένων νομισμάτων και προσφορών σε είδος, φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου διεθνούς Οργανισμού.

 

Ειδικά για την αποδοχή πάσης φύσεως χορηγιών, εισφορών και προσφορών κάθε είδους και δωρεών εν ζωή που προέρχονται από φυσικά πρόσωπα και υπερβαίνουν σε αξία τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθώς και για την αποδοχή επιχορηγήσεων, χορηγιών, εισφορών, δωρεών και προσφορών κάθε είδους, ανεξάρτητα από το ύψος τους, που προέρχονται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της αλλοδαπής ή έτερο Κράτος ή άλλον διεθνή Οργανισμό, πλην της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών, μετά από σχετική αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και μετά από έλεγχο της προέλευσής τους, κατά τις διατάξεις του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α/2008). Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ισλαμικού Τεμένους, μπορεί να καθορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αποδοχή του έκτακτου εσόδου και τον ειδικότερο τρόπο αξιοποίησής του, είτε προς κάλυψη οποιωνδήποτε τακτικών ή έκτακτων αναγκών είτε προς δημιουργία αποθεματικού για μελλοντικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι, το αίτημα συνδέεται με την εξωτερική πολιτική της Χώρας ή δεν έχει επαρκή στοιχεία για την προέλευση της δωρεάς ή υπάρχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε αίτημα χορηγίας, εισφοράς και γενικώς δωρεάς, ανεξαρτήτως είδους και αξίας, για έγκριση από τους Υπουργούς του προηγούμενου εδαφίου. Για τις κληρονομιές και κληροδοσίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του νόμου [Ν] 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.