Νόμος 3513/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων και του Κώδικα Συντάξεων Προσωπικού Σιδηροδρόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 166/2000 (ΦΕΚ 153/Α/2000)), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.}

 

2. α. Η παράγραφος 12 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από της ισχύος του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005'), ως εξής:

 

{12. α. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων του άρθρου 7 του νόμου 3329/2005 και της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού.

 

Όσοι από τους ανωτέρω υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από 01-01-1993 και μετά, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 18 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).

 

β. Οι υπάλληλοι των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών και των Νοσοκομείων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου που υπηρετούσαν στις Υπηρεσίες αυτές κατά τη δημοσίευση του νόμου 3329/2005, εξακολουθούν να διέπονται, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3329/2005, από το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπάγονταν κατά την ημερομηνία αυτή και η εφεξής υπηρεσία τους υπολογίζεται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.

 

γ. Οι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003), που υπηρετούσαν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του νόμου 3329/2005, υπάγονται από της ισχύος του νόμου 3106/2003, στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλιστικού φορέα που είχαν επιλέξει με δήλωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 3234/2004 (ΦΕΚ 52/Α/2004), εάν δε δεν είχαν υποβάλει την ανωτέρω δήλωση υπάγονται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, σε αυτό του Δημοσίου και η εφεξής υπηρεσία τους στις Μονάδες αυτές, θεωρείται ότι διανύεται στο αντίστοιχο καθεστώς.}

 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τον Διοικητή και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και για τον Διοικητή και τον Αναπληρωτή Διοικητή των Νοσοκομείων της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Στον παραπάνω απαιτούμενο χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο οι ανωτέρω διετέλεσαν μετακλητοί Νομάρχες ή υπηρέτησαν ως Περιφερειακοί Διευθυντές ή ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α' βαθμίδας των προαναφερόμενων ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών επί μία τετραετία και υπό τον όρο της εξαγοράς.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα πρόσωπα των διατάξεων του άρθρου 14 του καταστατικού του πρώην Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος (ΤΑΚΕ).

 

5. α. Η παράγραφος 14 του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ορίζεται περίπτωση 14)α και το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Τη σύνταξη αυτή δικαιούνται όσοι διετέλεσαν σε θέση Γενικού Διευθυντή για μία τουλάχιστον τριετία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή απόλυσης λόγω νόσου η τριακονταπενταετίας ή ορίου ηλικίας ή κατάργησης της θέσης τους, καθώς και την περίπτωση της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση β', ως εξής:

 

{β. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους διετέλεσαν σε θέση Γενικού Διευθυντή και δεν επανεπιλέχθηκαν για τη θέση αυτή, καταλαμβάνοντας θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από την οποία και αποχώρησαν από την Υπηρεσία, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής.}

 

γ. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα από όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτές, από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα έκδοσης της σχετικής πράξης.

 

6. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο χρόνος αδείας των διατάξεων των παραγράφων 1 των άρθρων 51 και 53 του νόμου 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999) με την προϋπόθεση της καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.}

 

7. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{8. Δεν υπολογίζεται σαν συντάξιμος ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας αν χρησίμευσε ή θα χρησιμεύσει σύμφωνα με νόμο για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ως τακτικού ή με σύμβαση υπαλλήλου ασφαλισμένου σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου ή σε διεθνή Οργανισμό στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, καθώς και αν για το χρόνο αυτόν καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί, μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, εφάπαξ αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αυτή επιστραφεί ή προκειμένου γι' αυτούς που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς αν καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατήσεις που προβλέπονται κατά περίπτωση από τις διατάξεις των άρθρων 6 του νόμου [Ν] 1902/1990 και 20 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2084/1992.}

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης ο περιορισμός του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που έχουν τρία παιδιά και άνω και κατέχουν σύμφωνα με το νόμο δύο θέσεις στο Δημόσιο.}

 

γ. Στο τέλος του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 14, ως εξής:

 

{14. Οι συντάξεις των προσώπων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού, υπολογίζονται επί των πράγματι καταβαλλόμενων συντάξιμων αποδοχών για τις οποίες έχουν παρακρατηθεί εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου.}

 

δ. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού, όπως ισχύει, καθώς και τις οικογένειες όσων εξ αυτών έχουν πεθάνει.}

 

8. α. Η διάταξη της υποπερίπτωσης iii της περίπτωσης μ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{iii. Έχει παρασχεθεί μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.}

 

β. Στο τέλος της περίπτωσης μ)η' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους επί κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων διετέλεσαν ή διατελούν Γενικοί Γραμματείς Βουλής, Υπουργείων και Υπουργικού Συμβουλίου, Γενικοί Γραμματείς Προϊστάμενοι Γενικών Γραμματειών, Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, καθώς και Γενικοί Γραμματείς ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, αρχίζουν από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Συντάξεων.}

 

10. α. Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου 3234/2004, λαμβάνει αριθμό 14.

 

β. Η παράγραφος 11)α του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 3075/2002, καθώς και η παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου που προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3029/2002, αναριθμούνται και λαμβάνουν αριθμό 10 και 11, αντίστοιχα.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο πρώτο και 3 - 10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόσωπα των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 41 του Κώδικα αυτού.}

 

12. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει όταν η σύνταξη είναι προσωπική ή πολεμική ή στρατιωτική που εξομοιώνεται με πολεμική ή γενικά σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξαιτίας της Υπηρεσίας.}

 

13. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν πραγματοποιείται, εφόσον ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, κατά περίπτωση.}

 

14. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία δεν ισχύει για τους δικαιούχους της σύνταξης του θανόντος.}

 

15. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρίζεται στις οικογένειες των έγγαμων οπλιτών που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 40%, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα αυτού.}

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{1. Η βασική μηνιαία πολεμική σύνταξη, που αναγνωρίζεται στις οικογένειες των άγαμων οπλιτών που σκοτώθηκαν ή εξαφανίσθηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή νόσο απότοκο των κακουχιών του πολέμου, ορίζεται στο ποσό που αναλογεί σε ανάπηρο οπλίτη που φέρει ανικανότητα 40%, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Κώδικα αυτού.}

 

γ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων αντικαθίστανται, ως εξής:

 

{2. Το κατώτατο όριο πολεμικής σύνταξης ή βοηθήματος, που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας, ορίζεται ίσο με το ποσό της σύνταξης ανάπηρου πολέμου οπλίτη με ποσοστό ανικανότητας 40%, όπως ισχύει κάθε φορά.}

 

δ. Στο τέλος του άρθρου 55 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:

 

{7. Το κατώτατο όριο των συντάξεων των προσώπων της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Κώδικα αυτού, ορίζεται ίσο με το κατώτατο όριο των πολεμικών συντάξεων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.}

 

ε. Από την 01-01-2007 αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής οίκοθεν όλες οι συντάξεις των αναπήρων πολέμου, αμάχου πληθυσμού και ειρηνικής περιόδου, καθώς και των οικογενειών τους, που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενεργείας και που έχουν αναγνωριστεί μέχρι την 31-12-2006, η δε διαφορά μεταξύ της σύνταξης που κανονίζεται ή αναπροσαρμόζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της δικαιούμενης κατά την 31-12-2006, θα καταβληθεί κατά το ήμισυ από 01-01-2007 και κατά το υπόλοιπο ήμισυ από 01-01-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.